Detall

Peó de serveis múltiples


 • Descripció

  Peó de serveis múltiples


 • Organisme

  L'Alcora
  San Francisco, 5
  Tel:964360002
  Fax:964386455


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015.
  b) Tindre complits els setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del certificat d'escolaritat o equivalent.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública.
  f) No trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  8,00 €


  Descripció de la taxa

  Seran satisfets en règim d'autoliquidació.


 • Documentació / Informació

  · DNI
  · Titulació necessària.


 • Lloc de presentació

  Registre general de l'Ajuntament (carrer Sant Francesc 5 de l'Alcora) o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, dins del termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
  Castelló. En cas de no presentar-la en el registre general de l'Ajuntament, es remetrà la còpia de la instància a la direcció de correu electrònic rrhh@alcora.org.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lalcora.es/es/rrhh/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar