Detall

Tècnic/a d'Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge.


 • Descripció

  Tècnic/a d'Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge.


 • Organisme

  Alaquàs
  Major, 88
  Tel:961519400
  Fax:961519403


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que estableix l'article 57 de la Llei 7/2007, respecte dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i altres estrangers amb residència legal a Espanya. En aquest cas, els aspirants han d'acreditar el domini parlat i escrit del castellà com a llengua oficial de l'Estat.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques del lloc de treball.
  c) Tindre complits el 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions publiques, ni estar inhabilitat/ada per a ocupar llocs de treball en aquestes, d'acord amb el que disposa l'article 56 d de la Llei 7/2007. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitada/at o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa/és a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de cicle formatiu de Tècnic/a Superior en Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge, o titulació equivalent. En tot cas, l'aspirant ha d'aportar l'equivalència mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'Administració competent en cada cas.
  f) Estar en possessió del títol de Nivell Elemental de Coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) o equivalent. Aquests requisits s'han de reunir a la data de conclusió del termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha d'efectuar en CAJAMAR, en el compte bancari ES 36 3058 7035 1827 3200 0010, i s'hi ha d'indicar el nom, els cognoms i el DNI/NIE.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estan exemptes del pagament dels drets d'examen:
  a) Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Les persones que figuren com a demandants de treball durant el termini de, com a mínim, un mes abans de la data de convocatòria de proves selectives d'accés als cossos i les escales de funcionariat, o a les categories de personal laboral convocades per aquesta Administració pública en les quals sol·liciten participar. Són requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini que es tracte, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.

  BONIFICACIONS
  Tindran dret a una bonificació del 50 % de la quota íntegra de la taxa els subjectes passius que tinguen la condició de membre de família nombrosa o de família monoparental/monomarental en la data en què finalitze el termini per a formular la sol·licitud de participació en el procés selectiu.


 • Places

  Descripció de les places

  - Denominació: Tècnic/a d'Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge.
  - Grup: B
  - Nivell c. d.: 16.
  - C. específic: 4.215.12 euros anuals


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades han de presentar la instància degudament omplida, segons el model que figura com a annex II d'aquestes bases, i l'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa.

  Aquesta instància s'ha d'acompanyar de:
  - Fotocòpia del DNI/NIE en vigor.
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica requerida en la convocatòria.
  - Fotocòpia del títol acreditatiu de coneixement del valencià, segons el que preveu la lletra f de la base tercera.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  - Certificat, si escau, que acredite el dret a l'exempció o a la bonificació del pagament de la taxa per dret d'examen.
  - La declaració responsable del compliment dels requisits per a concórrer al present procés selectiu.
  - En cas que tinga la condició de persona amb discapacitat, ha d'aportar, igualment, el document acreditatiu de la seua aptitud, així com un escrit en el qual s'especifique qualsevol tipus d'adaptació necessària a l'hora de fer les proves, expedit per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat o de la resta de les comunitats autònomes.
  - Currículum acompanyat dels documents originals o compulsats acreditatius dels mèrits al·legats i especificats en aquestes bases.

  PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  En les proves selectives s'establiran, per a les persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 % que ho sol·liciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la seua realització. Quan la disminució acreditada de la persona aspirant afecte la seua capacitat productiva o mecànica per al desenvolupament de les proves o els exercicis de què es tracte en temps assenyalat, podrà admetre's, excepcionalment, l'ampliació en un terç del temps previst per a la seua realització.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament d'Alaquàs o per mitjà de qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.alaquas.org/documento.asp?id_do=15522&cabecera=3&i=0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar