Detall

Titulat superior en Gestió i Serveis Comuns, titulat superior en Activitats Tècniques i Professionals, titulat superior en Activitats Específiques, titulat mitjà en Gestió i Serveis Comuns, titulat mitjà en Activitats Tècniques i Professionals, titulat mitjà en Activitats Específiques, tècnic superior en Gestió i Serveis Comuns, tècnic superior en Activitats Tècniques i Professionals, oficial de Gestió i Serveis Comuns i ajudant de Gestió i Serveis Comuns (Ministeri de Cultura i Esport i els seus organismes autònoms).


 • Descripció

  Titulat superior en Gestió i Serveis Comuns, titulat superior en Activitats Tècniques i Professionals, titulat superior en Activitats Específiques, titulat mitjà en Gestió i Serveis Comuns, titulat mitjà en Activitats Tècniques i Professionals, titulat mitjà en Activitats Específiques, tècnic superior en Gestió i Serveis Comuns, tècnic superior en Activitats Tècniques i Professionals, oficial de Gestió i Serveis Comuns i ajudant de Gestió i Serveis Comuns (Ministeri de Cultura i Esport i els seus organismes autònoms).


 • Organisme

  Ministeri de Política Territorial i Administració Pública


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: vegeu l'annex II de les bases.


 • Places

  Nombre de places

  171

  Descripció de les places

  Descripció de les places convocades (ANNEX VII)

  Ingrés per accés lliure, com a personal laboral fix.

  Del total de les places se'n reservaran 11 per a les persones que tinguen la condició legal de discapacitat amb un grau igual o superior al 33 %.
  Quan queden cobertes les places de la quota reservada per a persones amb discapacitat, els aspirants amb discapacitat que hagen superat el procés selectiu i que no hagen obtingut una plaça per aquesta quota, podran optar, en igualtat de condicions, a les d'accés general.
  Les places que no es cobrisquen de la quota reservada per a persones amb discapacitat no s'acumularan a les d'accés general.


 • Documentació / Informació

  Emplenament de la sol·licitud: vegeu l'annex IV de les bases.


 • Lloc de presentació

  En el Registre del Ministeri de Cultura i Esport (Plaza del Rey, 1, de Madrid) o de la manera establida en l'article 16, apartat 4, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les sol·licituds subscrites a l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents. Cal adjuntar-hi el comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent. c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2017.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar