Detall

Titulat superior en Gestió i Serveis Comuns, titulat superior en Activitats Tècniques i Professionals i titulat superior en Activitats Específiques (Ministeri de Defensa i els seus organismes autònoms).


 • Descripció

  Titulat superior en Gestió i Serveis Comuns, titulat superior en Activitats Tècniques i Professionals i titulat superior en Activitats Específiques (Ministeri de Defensa i els seus organismes autònoms).


 • Organisme

  Ministeri de Política Territorial i Administració Pública


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: vegeu l'annex II


 • Places

  Nombre de places

  45

  Descripció de les places

  Descripció de les places convocades (ANNEX VII)

  Ingrés per accés lliure, com a personal laboral fix.

  En aplicació de l'article 20.3 de la Llei 8/2006, de 24 d'abril, de tropa i marineria, segons el que estableix la disposició final vint-i-dosena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, aquestes places convocades es reservaran per als militars professionals de tropa i marineria que hagen complit, com a mínim, 5 anys de temps de serveis, i per als reservistes de disponibilitat especial, que estiguen percebent, fins al moment de publicació de la convocatòria, l'assignació per disponibilitat en la quantia i les condicions previstes en l'article 19.1 de la citada llei. De conformitat amb el que disposa la disposició addicional tretzena de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, segons el que estableix la disposició final vint-i-quatrena de la Llei 6/2018, anteriorment mencionada, aquesta reserva de places s'estendrà als militars de complement amb més de cinc anys de serveis en les Forces Armades.
  Les places reservades per a aquests col·lectius que no es cobrisquen s'acumularan a les d'accés general.

  Del total de les places se'n reservaran 3 per a les persones que tinguen la condició legal de discapacitat amb un grau igual o superior al 33 %.
  Quan queden cobertes les places de la quota reservada per a persones amb discapacitat, els aspirants amb discapacitat que hagen superat el procés selectiu i que no hagen obtingut una plaça per aquesta quota, podran optar, en igualtat de condicions, a les d'accés general.

  Les places que no es cobrisquen de la quota reservada per a persones amb discapacitat no s'acumularan a les d'accés general.


 • Documentació / Informació

  Emplenament de la sol·licitud: vegeu l'annex IV de les bases.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General del Ministeri de Defensa (Paseo de la Castellana, 109, 28071, Madrid) o de la manera establida en l'article 16, apartat 4, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les sol·licituds subscrites a l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents. Cal adjuntar-hi el comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent. c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2017.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar