Detall

Treballador social


 • Descripció

  Treballador social


 • Organisme

  Mancomunidad Alt Maestrat
  Tel:964446325
  Fax:964446337


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  Permís de conducció classe B i de vehicle propi.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels d'estats membres de la Unió Europea. També hi poden participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. L'accés a l'ocupació pública s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable, la lliure circulació dels / de les treballadors/ores.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent , ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos
  e) Disposar de permís de conducció classe B i de vehicle propi.
  f) Estar en possessió de la titulació de grau en Treball Social o bé el títol universitari equivalent a aquesta titulació, o tindre complides les condicions per a obtindre-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació del títol.
  g) Estar en possessió de la certificació negativa emesa pel Registre Central d'Antecedents Penals del fet de no haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans, de conformitat amb el que estableix l'apartat 5 afegit a l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, per la modificació efectuada a aquest en el punt 8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que introdueix com a requisit per a l'accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors l'acreditació d'aquesta circumstància, i en relació amb la seua disposició transitòria quarta.


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  - Fotocòpia de la titulació exigida.
  - El currículum professional.
  - Fotocòpia de certificacions, títols, diplomes justificatius, contractes de treball o certificats d'empresa acreditatius dels mèrits al·legats per a la seua valoració, acompanyats de la vida laboral expedida per la Seguretat Social.
  - Fotocòpia del permís de conduir.
  - Programa d'intervenció, l'enfocament del qual s'ha de realitzar en funció de la titulació a la plaça de la qual s'opte, en què han de constar els apartats següents:
  1. Fonamentació de programa. 2. Objectius: 3. Continguts. 4. Activitats. 5. Organització de tasques, disponibilitat horària en l'execució del programa plantejat en els municipis que integren la Mancomunitat, tenint en compte les característiques de la zona i la distància geogràfica. 6. Coordinació amb l'equip social de base. 7. Actituds personals, professionals, motivació i dades d'interés que es valoren en l'equip social de base. El programa que cal presentar no ha d'excedir 5 pàgines, amb un tipus de lletra Arial grandària 12 i interlineat d'1,5.
  - Document g referenciat en la base tercera. Requisits de les persones aspirants.


 • Lloc de presentació

  De 9.00 a 14.00 h, així com en la seu electrònica de la Mancomunitat Alt Maestrat (https://altmaestrat.sedelectronica.es/info.1) sense perjudici del que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://altmaestrat.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar