Detall

Tècnic en màrqueting i comunicació


 • Descripció

  Tècnic en màrqueting i comunicació


 • Organisme

  Consorci de la Ribera
  Tel:962414142
  Fax:962414172


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  A) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  B) Tindre la nacionalitat espanyola o ser membre de la Comunitat Europea o dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores en els termes previstos en la llei estatal que regula aquesta matèria.
  C) Titulació: grau universitari o llicenciatura universitària.
  D) Experiència professional acreditable de mínim 2 anys en assessorament a empresa en Digitalització Empresarial i/o Màrqueting Digital, o formació de postgrau o màster en Màrqueting Digital o Digitalització Empresarial.
  E) Permís de conduir B1.
  F) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte que impedisca fer la tasca.
  Les persones amb alguna discapacitat han d'acreditar per mitjà dels certificats expedits per l'autoritat competent la compatibilitat per a l'exercici de les tasques. Si se sol·licita, s'establiran les adaptacions possibles de temps i mitjans perquè les persones amb discapacitat puguen realitzar les proves selectives en igualtat de condicions, sense perjudici, òbviament, de les incompatibilitats de les discapacitats amb l'exercici de les tasques o funcions corresponents al lloc de treball. A aquests efectes, les interessades han d'acreditar tant la seua condició de discapacitat, així com la seua capacitat per a l'exercici de les tasques o funcions del lloc al qual aspiren, per mitjà d'una certificació expedida per l'organisme amb competència en la matèria.
  G) No trobar-se en cap de les causes d'incompatibilitat o incapacitat per a contractar amb l'Administració, no estar inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de funcions públiques, ni haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol administració o lloc de treball públic.
  H) Haver abonat la taxa corresponent de les proves selectives: 35 euros.


 • Exempció / Reducció taxes

  Les persones aspirants tindran dret a la corresponent reducció, bonificació o exempció de les taxes segons el que disposa l'Ordenança fiscal reguladora publicada en el BOP núm. 35, de data 19/02/2018 (pàgina 77).


 • Documentació / Informació

  A) Fotocòpia compulsada del DNI.
  B) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida com a requisit.
  C) Fotocòpia compulsada permís de conduir B1.
  D) Justificant de pagaments de les taxes per a cada una de les convocatòries.


 • Lloc de presentació

  Consorci de la Ribera, Registre General, al c/ Tarongers, 116, d'Alzira, o a la Mancomunitat de la Ribera Baixa, a l'av. José Mahiques, s/n, de Sueca, en horari de 9 h a 14 h. També podran presentar-se de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://consorcidelaribera.com/?page_id=61&lang=es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar