Detall

Oficial de manteniment


 • Descripció

  Oficial de manteniment


 • Organisme

  Benicàssim/Benicasim
  Médico Segarra, 4
  Tel:964300962
  Fax:964303432


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola i, en el cas dels nacionals d'altres estats, estar inclosos en els supòsits regulats per l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre, almenys, setze anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió o haver complit les condicions per a l'obtenció del títol de graduat en ESO, FP I o equivalent en la data de finalització de presentació d'instàncies. L'homologació i/o equivalència de qualsevol títol ha d'aportar-la la persona interessada, degudament acreditada per l'autoritat acadèmica competent.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  e) No haver sigut separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada amb caràcter ferm per a l'exercici de les funcions públiques ni, si escau, per a la professió corresponent.
  f) En el cas dels nacionals d'altres estats mencionants en el paràgraf a, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Règim d'autoliquidació


 • Exempció / Reducció taxes

  En cas que l'aspirant estiga inscrit/a com a demandant d'ocupació en els centres Servef d'ocupació de la Generalitat o organisme equivalent amb una antiguitat mínima de 6 mesos, referida a la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el BOP, s'aplicarà una reducció del 90 % sobre la tarifa en el primer apartat, de la qual resulta la quantitat d'1,5 € (UN EURO I CINQUANTA CÈNTIMS).
  Per a l'aplicació d'aquesta tarifa el subjecte passiu ha d'acreditar, en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció, la seua condició de demandant d'ocupació mitjançant la presentació del document que acredite la seua inscripció en els centres Servef d'ocupació o organisme equivalent i en el qual s'especifique la situació de la demanda i la data de la pròxima renovació (DARDE o document que en un futur el substituïsca).
  b) En cas que l'aspirant siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, s'aplicarà una reducció del 90 % sobre la tarifa prevista en l'apartat primer, de la qual resulta la quantitat d'1,5 €. (UN EURO I CINQUANTA CÈNTIMS).
  Per a l'aplicació d'aquesta tarifa, el subjecte passiu ha d'acreditar el seu grau de discapacitat mitjançant la presentació d'un certificat oficial vigent en la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el BOP en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció i la còpia de l'autoliquidació ingressada.
  c) En el cas que l'aspirant siga membre d'una família nombrosa, s'aplicarà una reducció del 20 % sobre la tarifa prevista en l'apartat primer, de la qual resulta la quantitat de 12 € (DOTZE EUROS). La condició de membre d'una família nombrosa s'acreditarà mitjançant la presentació del títol en vigor expedit per la Generalitat Valenciana en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds han de presentar-se d'acord amb el model oficial de sol·licitud de l'Ajuntament de Benicàssim que s'adjunta com a annex I a aquestes bases i que estarà a disposició dels aspirants en el Servei d'Informació Ciutadana (SIC) de l'Ajuntament de Benicàssim i en el web municipal (www.benicassim.es), apartat "Ocupació Pública"


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, en horari de registre i atenció al públic. També podran presentar-se de les altres maneres previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent. c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ayto.benicassim.es/ayuntamiento/ca/1348/Treball-public


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar