Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Gandia
  Plaça Major, 1
  Tel:962959400
  Fax:962959482


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - Estar en possessió del títol de Batxillerat o Tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent i ha d'estar degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  3. No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'indiquen en els annexos d'aquestes bases, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  4. Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  5. No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  6. No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  7. Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  8. Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen s'ha de fer efectiu mitjançant la formalització de l'autoliquidació, amb el model oficial facilitat per l'Ajuntament de Gandia i que està disponible en la pàgina web de l'Ajuntament (www.gandia.org), i l'ingrés, en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal.
  També es podrà fer efectiu el pagament en la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, mitjançant el procediment corresponent en el catàleg de tràmits de la seu (gandia.sedelectronica.es).


 • Places

  Nombre de places

  47

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 34 places
  - Torn de mobilitat: 13 places


 • Documentació / Informació

  TORN LLIURE
  Les instàncies de sol·licitud de participació en l'oposició s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament.

  A la instància s'ha d'adjuntar el resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen.
  També es podrà fer la inscripció en la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, mitjançant el procediment corresponent en el catàleg de tràmits de la seu (gandia.sedelectronica.es).


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o de la manera prevista en l'article 16.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent. c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar