Detall

Agent d'ocupació i desenvolupament local


 • Descripció

  Agent d'ocupació i desenvolupament local


 • Organisme

  La Pobla Tornesa
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Tel:964338150
  Fax:964338003


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. També hi podran participar, independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. Igualment s'admetran les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat de jubilació forçosa
  c) Estar en possessió del títol de Grau o Llicenciatura, o haver complit les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal disposar de la credencial que n'acredite l'homologació.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques
  e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes
  f) No trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques
  h) Els aspirants d'una nacionalitat que no siga l'espanyola, han d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del DNI o document equivalent, en cas de tractar-se d'estrangers o nacionals d'estats membres de la Unió Europea
  b) Fotocòpia de la titulació exigida
  c) En cas de sol·licitar l'adaptació necessària per a la realització de les proves, fotocòpia del certificat de minusvalidesa o, en defecte d'això, de la targeta acreditativa de la condició de discapacitat en els termes regulats en l'Ordre 3/2010, de la Conselleria de Benestar Social, de 26 de març


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de la Pobla Tornesa, o de la manera que determina l'article 66 de la Llei 39/2015


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent. c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lapoblatornesa.sedelectronica.es/board/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar