Detall

Auxiliar d'Arxiu.


 • Descripció

  Auxiliar d'Arxiu.


 • Organisme

  Chilches/Xilxes
  Plaza de España, 5
  Tel:964590002
  Fax:964590425


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
  c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  d) No haver sigut separada o separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o d'aquelles pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  e) Posseir com a titulació exigida el Batxillerat o equivalent.


 • Taxa ordinària

  21,50 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha d'efectuar en el compte ES37 3157 7486 9427 2000 2824 de la Caja Rural La Junquera de Xilxes, S. Coop. de Crèdit V), i s'hi ha d'indicar el nom i els cognoms i el procés selectiu a què correspon l'ingrés.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Característiques del lloc:
  - Nivell c. d.: 17
  - Complement específic anual: 4.096,84 euros.
  - Tipus de lloc: no singularitzat.
  - Estatus: funcionari.
  - Forma de provisió: concurs
  - Adscripció: codi 213. Escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnics auxiliars.
  - Grup: C; subgrup: C1.
  - Titulació: Títol de Batxiller o Tècnic.
  - Dedicació: parcial 22,5 hores setmanals.
  - Situació: vacant.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en aquestes proves selectives s'han d'ajustar al model establit, que es podrà descarregar de la pàgina web municipal (www.xilxes.es/sede electronica/ Tauler anuncis), o bé es facilitaran als que ho sol·liciten en les oficines d'informació d'aquest ajuntament.
  Les sol·licituds, degudament omplides, s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de la Corporació.- Plaça d'Espanya, 5.- 12592 Xilxes, i s'ha d'acompanyar la documentació següent:
  - Fotocòpia del DNI o NIE.
  - Fotocòpia de la titulació requerida.
  - Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen.
  - Declaració responsable en la qual manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que han d'acreditar posteriorment, en el cas que siguen seleccionades.


 • Lloc de presentació

  En la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Si les sol·licituds es presenten a través de correus o d'un registre públic diferent del de l'Ajuntament de Xilxes, els interessats han de comunicar aquesta circumstància al correu electrònic ajuntament@xilxes.es


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://xilxes.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar