Detall

Cos de redactors taquígrafs i estenotipistes de les Corts Generals.


 • Descripció

  Cos de redactors taquígrafs i estenotipistes de les Corts Generals.


 • Organisme

  Corts Generals
  CORTS GENERALS
  Floridablanca s/n
  28071 Madrid


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Taxa ordinària

  12,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ha d'abonar mitjançant una transferència bancària en concepte de drets d'examen:
  - En el cas de clients de CaixaBank (línia oberta clients): Cuentas Transferencias Otros pagos Pagos a terceros y a empresas A una Entidad (pagaments a tercers) codi entitat 0661553.
  - En el cas de transferències que s'efectuen des d'altres entitats diferents a CaixaBank, s'ha de fer la transferència al compte de CaixaBank número ES58 2100 5731 7202 0027 8586, oberta a nom de Las Cortes Generales.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS

  - Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, per a la qual cosa han d'acompanyar la instància del certificat que acredite aquesta discapacitat.
  - Les persones desocupades, inscrites en situació de desocupació en el Servei Públic d'Ocupació Estatal, que acrediten un període mínim ininterromput de sis mesos, immediatament anterior a la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Places

  Nombre de places

  12

  Descripció de les places

  - Torn restringit: 3 places. Les vacants que no es cobrisquen per aquest torn incrementaran el torn lliure.
  - Torn de discapacitat de grau igual o superior al 33 %: 1 plaça. En cas que aquesta plaça no es cobrira pel torn de discapacitat, incrementarà el torn lliure.
  - Torn lliure: 8 places.


 • Documentació / Informació

  El model oficial de sol·licitud es podrà descarregar de les pàgines web del Congrés dels Diputats (www.congreso.es) o del Senat (www.senado.es).
  La presentació per aquesta via permetrà omplir en línia el model oficial de sol·licitud, annexar documents i realitzar el registre electrònic de la sol·licitud. En cas que es produïsca alguna incidència tècnica en la presentació electrònica de la instància, cal ajustar-se al que estableix l'article 32.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Igualment, la instància es podrà recollir gratuïtament en qualsevol de les dues cambres.


 • Lloc de presentació

  La instància es podrà presentar, alternativament:
  - Per via electrònica, a través de les pàgines web del Congrés dels Diputats i del Senat.
  - En paper, de manera presencial, en la Direcció de Recursos Humans i Govern Interior de la Secretaria General del Congrés dels Diputats (c/ Floridablanca, s/n, planta 6a Edificio Ampliación I, 28071 Madrid), o en la Direcció de Recursos Humans i Govern Interior de la Secretaria General del Senat (carrer Bailén, núm. 3, 28071 Madrid), en els dos casos en dies laborables, de dilluns a divendres, en horari de deu a tretze hores, o per qualsevol dels mitjans admesos en la legislació de procediment administratiu vigent.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Informacion/Oposi/RedTaquiEstenot19022019


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar