Detall

Escala tècnica superior d'Assessorament Lingüístic, perfil de traductor-corrector o traductora-correctora (castellà), sector d'administració especial.


 • Descripció

  Escala tècnica superior d'Assessorament Lingüístic, perfil de traductor-corrector o traductora-correctora (castellà), sector d'administració especial.


 • Organisme


  Universitat de València (UV)
  Servei de Recursos Humans
  Avinguda Blasco Ibáñez, 13 – nivell 1
  46010 València
  Tel.: 96 386 42 12 – 96 386 42 17
  Fax: 96 386 42 90
  Webhttp://www.uv.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  Coneixement de valencià: C1 de valencià


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser nacional d'algun estat en el qual s'aplique la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals establits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  Així mateix, poden participar els familiars (cònjuges, ascendents o descendents) d'aquests treballadors o treballadores que complisquen els requisits establits en la Llei 17/1993, de 23 de desembre, modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, i pel Reial decret 800/1995, de 19 de maig.
  - Haver complit 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  - Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per a exercir les funcions corresponents als llocs que es poden accedir a través de la bossa convocada.
  - No trobar-se inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  - No haver sigut separat o separada, mitjançant un expedient disciplinari, d'alguna administració o ocupació pública. En cas que tinga nacionalitat d'un altre estat, la persona ha d'acreditar que no està inhabilitada o en situació equivalent ni es troba sotmesa a una sanció disciplinària o equivalent que li impedisca l'accés a la funció pública en el seu estat.
  Tots aquests requisits s'han de tindre en el moment d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import s'ha d'ingressar en el compte corrent del banc Santander, denominat: «Drets d'examen - Universitat de València», núm. ES21.0049.6721.65.2010001382.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / BONIFICACIONS
  - Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Aquestes persones han de presentar els certificats corresponents que acrediten la condició de persones amb diversitat funcional, mitjançant una fotocòpia acarada del certificat de la Conselleria de Benestar Social o d'un òrgan competent.

  - Els membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals de categoria especial. Aquestes persones han de presentar una fotocòpia acarada de la documentació oficial en vigor que acredite aquesta condició.

  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  - Gaudiran d'una bonificació del 50 % d'aquestes taxes els membres de famílies nombroses i famílies monoparentals de categoria general. Aquestes persones han de presentar una fotocòpia acarada de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.


 • Documentació / Informació


  Qui vulga participar en aquestes proves selectives, ho ha de fer constar en la sol·licitud que es troba en aquesta convocatòria com a annex VI. També poden accedir a una còpia de la sol·licitud esmentada a través de la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), l'adreça de la qual és:http://www.uv.es/pas.

  Les sol·licituds s'han de presentar per duplicat: una per a la Universitat de València i una per a la persona interessada. Han d'anar adreçades al Rectorat de la Universitat de València.

  S'ha d'adjuntar amb la sol·licitud la documentació següent:
  - Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola, però sí el dret a participar en aquestes proves, han de presentar la fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat.
  - Resguard de l'ingrés dels drets d'examen o justificant pel qual s'acullen a l'exempció de taxes.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  Els aspirants amb diversitat funcional que vulguen sol·licitar mesures d'adaptació, ho han d'indicar expressament en l'imprés de sol·licitud; per a fer-ho, han de marcar la casella corresponent i especificar el tipus de mesura requerida. En l'annex IV figura la llista de mesures d'adaptació possibles. Perquè els siga aplicada la mesura d'adaptació corresponent, han de presentar, juntament amb la sol·licitud, les fotocòpies acarades del certificat del grau de discapacitat i del dictamen tècnic facultatiu expedit per l'òrgan competent.
  Sense la presentació d'aquest últim document no serà possible la concessió de l'adaptació sol·licitada.


 • Lloc de presentació

  - En el Registre d'Entrada de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010), que es troba obert al públic de dilluns a divendres (horari: de 09.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00)

  - En el registre de qualsevol altra administració pública o en les oficines de Correus, de la manera que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

  Si es presenta la sol·licitud en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada. Ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data. Si no es fa així, es considerarà presentada en la data d'entrada en el Registre General d'aquesta universitat.
  En el sobre ha de constar l'adreça següent: Universitat de València, Servei de Recursos Humans (PAS), av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pas/va/personal-tecnic-administracio/borses-treball/borsa-treball-grup-subgrup-a1-1285919325978.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar