Detall

Escala auxiliar tècnica i de Laboratoris, amb denominació d'especialista de Laboratori, perfil bioquímic, biològic i biosanitari. Referència 0365/19


 • Descripció

  Escala auxiliar tècnica i de Laboratoris, amb denominació d'especialista de Laboratori, perfil bioquímic, biològic i biosanitari. Referència 0365/19


 • Organisme


  Universitat Miguel Hernández Elx
  Edifici Rectorat
  Avinguda de la Universitat s/n
  03202 Elx
  Tel.: 96 665 86 04
  Web:http://www.umh.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que, de conformitat amb el que es disposa en l'article 54 de la Llei 10/2010, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, permeta l'accés a l'ocupació pública.
  - Haver complit els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
  - Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, graduat en ESO, Formació Professional de primer grau o equivalent, o complir els requisits per a l'obtenció d'aquests en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds de participació. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. Així mateix, es requereix haver superat un curs d'experimentació animal reconegut per l'autoritat competent de les funcions b i c, de conformitat amb l'Ordre ECC/566/2015.
  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  - No haver sigut separada o separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà d'un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o d'aquelles pròpies de l'escala objecte de la convocatòria. En cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  - Haver abonat la taxa per drets d'examen a què es refereix la base 3.2, excepte trobar-se en algun dels supòsits d'exempció d'aquesta, de conformitat amb la base 3.4.

  Tots els requisits s'han de complir el dia en què acabe el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.


 • Taxa ordinària

  10,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha de fer efectiu, preferentment, a través de la pàgina web www.umh.es/recibos, o bé mitjançant el rebut degudament segellat pel banc. Si s'utilitza la primera via, l'acreditació d'aquest s'ha de fer presentant el justificant en el qual conste el codi d'autorització i la referència de la convocatòria per la qual es realitza aquest. Si s'utilitza la segona via, el pagament de la taxa s'ha de justificar amb la impressió del segell de l'entitat bancària en què s'haja efectuat l'ingrés o el resguard original d'haver abonat els drets d'examen, en què ha de constar el nom, els cognoms, el concepte i la referència de la convocatòria.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  a) Els aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Per a gaudir d'aquesta exempció s'ha d'adjuntar la certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, o dels òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite una discapacitat igual al 33 % o superior.
  b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial. Per al gaudi de l'exempció s'ha d'adjuntar amb la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.
  c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
  e) Així mateix, estan exemptes del pagament de la taxa establida en la base 3.2.b les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini d'un mes, com a mínim, anterior a la data d'aquesta convocatòria. Per a obtindre l'exempció, és un requisit que no hagen rebutjat, en el termini esmentat, cap oferta d'ocupació adequada ni que s'hagen negat a participar, excepte per causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits previstos en la llei, s'ha de sol·licitar en l'oficina corresponent del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Pel que fa a l'acreditació de les rendes, s'ha d'acreditar amb una declaració escrita de la persona sol·licitant en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional. Els dos documents s'han d'adjuntar, inexcusablement, a la sol·licitud de participació en aquestes proves selectives, de conformitat amb el que disposa l'article 17 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Sistema general de torn lliure.


 • Documentació / Informació


  Qui vulga prendre part en aquestes proves selectives ha de completar el formulari que hi ha en la pàgina web del Servei de Personal d'Administració i Serveishttp://serviciopas.umh.es, i seguir les instruccions per a obtindre la sol·licitud de participació. Una vegada finalitzada la sol·licitud, aquesta s'ha d'imprimir i presentar.
  La sol·licitud de participació s'ha de dirigir al rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar-hi han de presentar una fotocòpia del document que n'acredite la nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a la costa o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb el qual tinguen aquest vincle. Així mateix, han de presentar una declaració seua del fet que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l'aspirant viu a costa seua o està a càrrec seu.
  b) Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen.
  El rebut s'ha de generar de manera obligatòria a través de la pàgina web www.umh.es/recibos, i s'hi ha de fer una referència expressa a la convocatòria a la qual es presenta.
  En cap cas, el tràmit de pagament en l'oficina bancària, ni l'efectuat a través de la pàgina web, serà substitutiu del tràmit de presentació esmentat, dins del termini i en la forma adequada, de l'imprés de la sol·licitud davant de l'òrgan indicat anteriorment, o del justificant en el qual conste el codi de l'autorització.

  CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL
  La borsa de treball es constituirà amb el personal aspirant que haja superat la fase d'oposició, en ordre estricte de puntuació total obtinguda, inclosa la fase de concurs, una vegada haja finalitzat el procediment.
  Aquesta borsa de treball extingirà les borses de treball anteriors de la mateixa categoria/cos/escala.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Universitat i en els registres auxiliars dels centres de gestió de campus.

  Es podran utilitzar les vies establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  Les sol·licituds que es tramiten en les oficines de correus s'han de presentar en sobre obert perquè el treballador estampe el segell de dates en la part superior esquerra d'aquestes, en què ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data, i s'han de remetre a l'adreça següent: Universitat Miguel Hernández d'Elx, Registre General, Edifici Rectorat i Consell Social, av. de la Universitat, s/n, 03202, Elx, Alacant.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://serviciopas.umh.es/va/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar