Detall

Cos superior d'interventors i auditors de l'Estat. Codi A0012


 • Descripció

  Cos superior d'interventors i auditors de l'Estat. Codi A0012


 • Organisme

  Ministeri d'Hisenda
  C/ Alcalá, 9
  28014 Madrid
  Tel:91 595 80 00
  Fax:91 595 84 86


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Taxa ordinària

  30,49 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés podrà efectuar-se directament en qualsevol oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o mitjançant una transferència des d'un número de compte bancari obert en una entitat a l'estranger al compte corrent codi IBAN ES06-0182-2370-4902-0020-3962, codi BIC BBVAESMM, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a nom de 'Tresor públic. Ministeri d'Hisenda. Drets d'examen'.


 • Places

  Nombre de places

  50

  Descripció de les places

  - Sistema general d'accés lliure: 25 places
  - Sistema de promoció interna: 25 places

  Per a les persones que tinguen la condició legal de discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, es reservarà 1 plaça de les que es convoquen pel sistema general d'accés lliure, i 1 plaça de les que es convoquen pel sistema de promoció interna.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds han d'omplir-se electrònicament en el model oficial, al qual s'accedirà, amb caràcter general, per mitjà del Punt d'Accés General en la URL següent: https://administracion.gob.es/pag/ips. Cal identificar-se mitjançant la plataforma d'identificació i signatura electrònica cl@ve, en qualsevol de les seues modalitats.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds es presentaran preferentment via electrònica. La sol·licitud s'ha de tramitar electrònicament fent ús del servei d'inscripció en processos i proves selectives del Punt d'Accés General (https://administracion.gob.es/pag/ips), i s'han de seguir les instruccions que s'indiquen. Cal identificar-se mitjançant la plataforma d'identificació i signatura electrònica cl@ve, en qualsevol de les seues modalitats.

  Les sol·licituds en suport paper es presentaran en el Registre General del Ministeri d'Hisenda (carrer Alcalá, 9) o com s'estableix en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les sol·licituds subscrites a l'estranger podran cursar-se en les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents. A la sol·licitud cal adjuntar el comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Empleo%20Publico/Paginas/OposicionesCuerposMinisterio/OposicionesCuerposMinisterio.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar