Detall

Peó de manteniment


 • Descripció

  Peó de manteniment


 • Organisme

  Torres Torres
  Virgen, 40
  Tel:962626542
  Fax:962626547


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  1.- Tindre més de 16 anys i no excedir l'edat de jubilació.
  2.- Aptitud exigible per al càrrec, mitjançant l'aportació del certificat mèdic, de la persona que resulte proposada per a la contractació.
  3.- No estar incurs/a en causes d'incompatibilitat o incapacitat per a contractar amb l'Administració pública.
  4.- Titulació: certificat d'escolaritat o l'equivalent.
  5.- Permís de conduir B1.
  6.- Abonar les taxes d'examen que fixe l'ordenança del que s'ha regulat pel consistori.


 • Taxa ordinària

  10,00 €


  Descripció de la taxa

  Compte Bankia: ES28 2038 6508 2664 00000 889
  Compte BBVA: ES13 0182 5941 4902 0046 2465
  No obstant això, estan exemptes del pagament de la taxa.


 • Exempció / Reducció taxes

  a) Les persones amb una discapacitat igual al 33 % o superior.
  b) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant, almenys, el termini d'un mes anterior a la data de convocatòria de proves selectives d'accés als cossos i les escales de funcionaris o a les categories de personal laboral convocades per l'Ajuntament de Torres Torres, en les quals sol·liciten la participació d'aquestes, en els termes previstos en l'apartat dotzé 5 de l'Ordre APU/3416/2007, de 14 de novembre. Són requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini de què es tracte, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, i no tinguen, així mateix, rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.
  Les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de la família nombrosa («Boletín Oficial del Estado» del 19). D'aquesta manera, tenen dret a una exempció del 100 % de la taxa els membres de famílies de categoria especial, i a una bonificació del 50 %, els membres de les famílies de la categoria general. La condició de família nombrosa s'ha d'acreditar amb una fotocòpia del títol corresponent actualitzat, que s'ha d'adjuntar amb la sol·licitud.
  d) Les víctimes del terrorisme, en els termes previstos per la disposició final cinquena de la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, del règim de personal de la Policia Nacional, que modifica la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, i s'afig una lletra nova a l'apartat cinc de l'article 18. S'entenen per víctimes d'aquesta índole, als efectes regulats en aquest article, les persones que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista i que ho acrediten mitjançant una sentència judicial ferma o en virtut d'una resolució administrativa per la qual es reconega aquesta condició, el cònjuge d'aquestes o la persona que haja conviscut amb una relació d'afectivitat anàloga, el cònjuge de la persona morta i els fills dels ferits i els morts.
  Per a fer efectiva aquesta exempció, els aspirants, dins del termini de presentació de sol·licituds, han de justificar que tenen els requisits previstos en els apartats a, b, c i d anteriors.


 • Documentació / Informació

  - DNI
  - Declaració jurada del fet de tindre tots els requisits exigits en la convocatòria. Aquesta declaració estarà inclosa en el model d'instància que es pose a la disposició de les persones interessades en la pàgina web de l'Ajuntament i la seu electrònica de l'Ajuntament de Torres Torres. I els requisits han d'estar complits abans de la data d'acabament del termini de presentació d'instàncies. No han de presentar la documentació de la fase de concurs, que només es requerirà per a la presentació d'aquesta als aspirants que superen la fase de concurs.
  - Justificant del pagament de la taxa corresponent.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament, de qualsevol de les maneres que determina l'article 16.4 de la Llei del procediment administratiu comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://torrestorres.sedelectronica.es/?x=jp8oIhina7NZ5OIgbs7hdA


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar