Detall

Redactor/a


 • Descripció

  Redactor/a


 • Organisme

  Mislata
  Plaza Constitucion, 8
  Tel:963991100
  Fax:963991150


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Batxillerat o Formació Professional superior, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, l'aspirant ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Documentació / Informació

  · Fotocòpia del DNI o del passaport, o la targeta de residència.
  · Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de les taxes per a l'expedició d'aquesta.
  · Formulari d'autobaremació.
  · Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada o segons el que es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mislata.es/transparencia/organitzacio-administrativa-de-l-ajuntament/processos-selectius


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar