Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Monòver/Monóvar
  Plaça de la Sala, 1
  Tel:966960311
  Fax:965470955


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'alguns dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que es disposa en l'article 57 del TREBEP.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), el títol d'Educació General Bàsica, de Formació Professional de 1r grau, o algun d'equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent.
  f) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial, per a l'accés al cos o l'escala objecte d'aquesta convocatòria.


 • Documentació / Informació

  Han de manifestar que tenen totes les condicions i els requisits exigits en la base tercera de la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  Registre d'Entrada de l'Ajuntament o de qualsevol de les maneres previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.monovar.es/bolsa-de-trabajo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar