Detall

Mestre/a d'Educació Infantil


 • Descripció

  Mestre/a d'Educació Infantil


 • Organisme

  Cocentaina
  Plaça de La Vila, 1
  Tel:965590051
  Fax:965593067


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i memòria


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser ciutadà de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats en els quals siga aplicable la lliure circulació de persones treballadores, per ser llocs de treball de caràcter laboral; a més dels anteriors, hi poden participar les altres persones estrangeres que tinguen la residència legal a Espanya i que disposen de documentació acreditativa de l'autorització per a accedir sense limitacions al mercat laboral, tot això en els termes previstos en l'article 57 de l'RD legislatiu 5/2015, text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de Grau de Mestre/a en Educació Infantil, o l'equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitza el termini de presentació d'instàncies.
  En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas.
  En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació, expedida pel Ministeri d'Educació.
  d) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca l'exercici normal de les seues funcions.
  Les persones que tinguen la condició de discapacitades han d'acreditar l'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents a les places objecte d'aquesta convocatòria, mitjançant un dictamen expedit per un equip interprofessional competent.
  En un altre cas, no seran admeses a aquesta borsa de treball. Tot això pel que fa al que s'estableix en l'article 37 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la inclusió social d'aquestes.
  e) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No estar afectat/ada per incompatibilitat o incapacitat per a prestar serveis en aquesta administració pública, de conformitat amb el que estableixen les lleis
  g) No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual, i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. Aquest punt s'ha d'acreditar mitjançant una certificació expedida pel Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia, en el qual ha de constar que no hi ha informació penal de la persona interessada.


 • Taxa ordinària

  24,80 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha d'efectuar en el compte bancari següent del banc Sabadell, oficina de Cocentaina:
  ES38 0081 1111 2000 0104 9405
  Cal indicar en l'ingrés bancari: el nom i els cognoms de l'aspirant, el número del DNI de l'aspirant i la borsa de mestre/a.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  L'import de la taxa es reduirà un 90 %, de manera que la quantitat que s'ha de pagar és de 2,48 euros per als aspirants que es troben en situació de desocupació, sense percepció de prestació o subsidi per aquest motiu, que s'ha de justificar mitjançant un certificat del SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal).


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en aquest concurs s'han d'adreçar a la Sra. Alcaldessa Presidenta de la corporació, i es pot utilitzar el model d'instància que figura en l'annex 2, que serà facilitat a les persones interessades que vulguen en l'Oficina d'Informació i en el Registre d'aquest ajuntament, situada a la plaça de la Vila, 1, i en la seu electrònica municipal:
  (https://cocentaina.sedelectronica.es/info.0) en l'apartat CIUTADANS - OCUPACIÓ.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat, o un document equivalent en cas d'estrangers.
  b) Fotocòpia de la titulació acreditativa (Grau en MESTRE/A d'EDUCACIÓ INFANTIL o l'equivalent).
  c) Dictamen d'aptitud a què es refereix la base 2-1-d, per al cas de persones discapacitades.
  d) Certificació expedida pel Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia, en el qual conste que no hi ha informació penal de l'aspirant.
  e) Còpia de l'ingrés efectuat pels drets d'examen i, si escau, certificat del SEPE de no percebre cap mena de prestació o subsidi.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina (SIC o registre electrònic).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.cocentaina.es/va/serveis-municipals/oposicions-i-borses-de-treball


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar