Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  Algemesí
  Plaça Major, 3
  Tel:962019000
  Fax:962019001


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  · Tindre la nacionalitat espanyola.
  · Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic o equivalent. La equi-valència haurà de ser reconeguda com a tal per l'administració compe-tent en cada cas concret i degudament acreditada pels aspirants.
  · No patir cap malaltia o cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres i barems d'exclusions mè-diques que es determinen reglamentàriament i tenir una estatura mínima de 1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones
  · Haver complit divuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  · Posseir els permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen 25 kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 kw/kg.
  · No tenir una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la fnció pública ni de separació del servei de cap administració pú-blica mitjançant expedient disciplinari
  .· Mancar d'antecedents penals per delictes dolosos o tenir-los can-cel·lats.
  · Comprometer-se mitjançant declaració jurada a portar armes de foc i si és necessari utilitzar-les· Estar en possessió del certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit per la junta qualificadora de coneixements de valencià (nivell B1)


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  2 per torn lliure
  1 per concurs de mobilitat


 • Documentació / Informació

  Hauran de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en estes Bases, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, i que accepten en tots els seus extrems les presents bases


 • Lloc de presentació

  Registre General o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.algemesi.es/va/page/ocupacio-publica


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar