Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Silla
  Plaça Del Poble, 1
  Tel:961200116
  Fax:961212223


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que estableix l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es podrà establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  c) Estar en possessió de la titulació exigida que, per a cada una de les places, es determine en les bases específiques de la convocatòria.
  d) Tindre la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
  e) No estar inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No haver sigut separat o separada mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol administració o ocupació pública. Així i tot, no haurà de trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques en els termes establits en el de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 4 places
  - Torn de mobilitat: 1 plaça

  Si la plaça oferida pel torn de mobilitat no es cobreix per aquest procediment de selecció, incrementarà les que s'hagen de proveir pel torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en les corresponents proves d'accés, ha de sol·licitar-ho en el model d'instància que l'Oficina d'Atenció al Ciutadà facilitarà, presencialment (en paper) i/o a través de la seu electrònica.
  Les persones aspirants que no puguen obtindre els impresos de sol·licitud perquè resideixen fora de la localitat o per altres circumstàncies, han de presentar una sol·licitud en què facen constar que reuneixen els requisits establits en l'apartat 3.1 d'aquestes bases i, si escau, els requisits de les bases especifiques de cada convocatòria.

  Enlllaç a les bases generals: https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003700000aa4434ed28a000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o per mitjà de qualsevol dels supòsits previstos en l'article 38.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no presentar-se en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament, sinó en altres registres admissibles i/o oficines de correus, la documentació presentada a través de qualsevol d'aquests últims mitjans s'ha de remetre, també, dins del termini de presentació, al fax número 961212223, i/o al correu electrònic rrhh@silla.es, amb la indicació d'aquesta circumstancia i la identificació de la persona aspirant.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.silla.es/oferta-publica-d-ocupacio


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar