Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Alfafar
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Tel:963182126
  Fax:963186035


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  TORN LLIURE
  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - Haver complit díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió o haver complit les condicions per a l'obtenció del títol de Batxillerat, tècnic, Formació Professional de segon grau o equivalent en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies; l'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent i degudament acreditada en aquest sentit per les persones aspirants.
  - Estar en possessió del permís que habilite per a la conducció de les classes B i A i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  - Tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i d'1,60 metres les dones.
  - No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establit en les presents bases.
  - No haver sigut separat del servei de qualsevol de les administracions públiques, en virtut d'expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
  - No tindre antecedents penals.
  - Comprometre's a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Places

  Nombre de places

  7

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 5 places
  - Torn de mobilitat: 2 places

  De cada un dels torns, de conformitat amb la disposició transitòria setena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, es reserva el 30 % de les places per a dones; és a dir, 1 plaça en el torn lliure i 1 plaça en el de mobilitat.


 • Documentació / Informació

  TORN LLIURE
  Les instàncies de sol·licitud de participació en la present convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament d'Alfafar. Es pot fer servir la instància model que figura com a annex I.

  A les instàncies s'ha d'adjuntar, obligatòriament, el justificant d'haver abonat els drets d'examen. Els drets d'examen esmentats només es retornaran a les persones que no siguen admeses en el procediment selectiu per falta d'alguns dels requisits per a participar en aquest. La devolució dels drets d'examen no procedirà en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.

  Els mers errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a instància de part.

  No serà corregible la presentació extemporània de la sol·licitud i la falta de pagament total o parcial de la taxa.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en el Servei d'Atenció al Ciutadà o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques

  En el cas que les instàncies es presenten en altres organismes públics per mitjà de finestreta única, serà un requisit necessari que el sol·licitant remeta un fax (96 318 60 35), en què comunique la presentació de la instància dirigida a l'Ajuntament, al Departament de Recursos Humans.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alfafar.com/tablon-ciudadano/?lang=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar