Detall

Auxiliar d'ajuda a domicili


 • Descripció

  Auxiliar d'ajuda a domicili


 • Organisme

  Llanera de Ranes
  Santisimo Cristo, 2
  Tel:962254201
  Fax:962928056


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, o complir els requisits establits en l'article 57, d'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats, del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Haver complit setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa llevat que, per llei, s'establisca una altra edat màxima per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques ni trobar-se en inhabilitació per a l'exercici de les funcions pròpies del cos, l'escala o la categoria objecte de la convocatòria mitjançant sentència ferma o per haver sigut acomiadat disciplinàriament.
  e) Estar en possessió del Certificat d'Escolaritat o equivalent.


 • Places

  Descripció de les places

  Contracte laboral a temps parcial 16 hores


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI
  - Fotocòpia de la titulació requerida
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'han de valorar


 • Lloc de presentació

  General de l'Ajuntament en la forma determinada en l'article 16 de la Llei 39/2015


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://plataforma.ipobles.es/tablon-web/bandejaAnuncios.htm?cid=1386


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar