Detall

Professor/a de Valencià a temps parcial.


 • Descripció

  Professor/a de Valencià a temps parcial.


 • Organisme

  Càlig
  Plaça Nova, 1
  Tel:964492001
  Fax:964492472


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Ampliació de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Serà un requisit necessari per a concórrer a la present convocatòria estar en possessió a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, les següents titulacions:
  1. Llicenciatura en Filologia Valenciana o Catalana, o grau equivalent.
  2. Diploma de Mestre de Valencià o titulació equivalent.


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol/a o ciutadà/ana de la Unió Europea, o complir els requisits que s'estableixen en la legislació d'estrangeria. Podrà participar qui no siga espanyols/a o nacional d'un estat membre de la Unió Europea, però es trobe a Espanya en situació de legalitat i siga titular del document que habilite per a residir i poder accedir sense limitacions al mercat laboral, conforme al que estableix la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, modificada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, i el Reglament d'execució de la Llei orgànica 4/2000.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques corresponents al lloc al qual s'aspira.
  c) Tindre complits díhuit anys d'edat en el moment en el qual finalitze el període de presentació d'instàncies i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió, a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, dels títols assenyalats en l'objecte de la convocatòria, apartat primer.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a sol·licitar prendre part en les corresponents proves d'accés s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament de Càlig.

  Les bases íntegres es publicaran en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de:
  - Fotocòpia del DNI o, si escau, del passaport.
  - Fotocòpia de la titulació exigida.
  - Fotocòpia de tots els mèrits al·legats.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'entrada d'aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l'article 38.4 de la Llei 30/1992.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://calig.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar