Detall

Coordinador/a per a l'Escola d'Estiu 2019


 • Descripció

  Coordinador/a per a l'Escola d'Estiu 2019


 • Organisme

  Alquerías del Niño Perdido
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964592000
  Fax:964515375


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes previstos en la llei estatal que regula aquesta matèria.
  b) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir la que permeta accedir a la jubilació en el règim general de la Seguretat Social.
  c) Estar en possessió de titulació requerida en les bases.
  d) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic, incompatible amb l'acompliment de les funcions o que les impossibilite.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No haver sigut acomiadat/ada laboralment per causa imputable al treballador en virtut de sentència ferma.
  g) Estar en possessió del certificat que acredita que NO CONSTA en la base de dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Característiques del contracte.
  - Contracte laboral, de caràcter temporal, a temps parcial.
  - Durada contracte: del 26 de juny al 31 de juliol de 2019.
  - Durada Escola d'Estiu: de l'1 al 30 de juliol de 2019.
  - Jornada: 25 hores setmanals.
  - Salari: 1189,46 euros.
  - L'horari de treball amb els menors és de 9 a 13 h.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en les corresponents proves selectives ho ha de sol·licitar mitjançant una instància dirigida a la Sra. Alcaldessa.

  Juntament amb la instància, s'ha de presentar una fotocòpia del DNI i de la titulació exigida. Així mateix, i en un full separat i signat, s'ha de presentar amb la sol·licitud la llista de mèrits que desitgen fer valdre i que han d'estar degudament documentats. Els mèrits i les circumstàncies que al·leguen les persones aspirants han d'entendre's referits al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.

  L'experiència laboral s'ha de justificar mitjançant contractes i, a més, la documentació necessària per a acreditar-ne la data de finalització (informe de vida laboral, nòmines, certificat d'empresa, etc.).

  El voluntariat s'ha de justificar mitjançant un informe de l'entitat on s'ha realitzat aquest voluntariat, en què s'especifiquen les tasques realitzades i el nombre total d'hores en aquesta activitat.

  Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar un projecte sobre l'organització i les activitats que es duran a terme en l'Escola d'Estiu 2019.
  Els objectius generals del projecte seran:
  Promoure la convivència social.
  Previndre la violència escolar.
  Desenvolupar la intel·ligència emocional.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquest ajuntaments o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lesalqueries.sedelectronica.es/info.2


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar