Detall

Es convoca la constitució d'una borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat d'Instruments de Vent de Jazz (5D2).


 • Descripció

  Es convoca la constitució d'una borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat d'Instruments de Vent de Jazz (5D2).


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista definitiva

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Titulació específica

  Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'alguna de les titulacions següents:

  - Títol superior de Música expedit d'acord amb l'RD 617/1995, especialitat Jazz (Saxofon, Trompeta, Trombó).(*)

  - Títol superior de Música expedit d'acord amb l'RD 631/2010 de l'especialitat d'Interpretació, itinerari Jazz (Saxofon, Trompeta, Trombó). (*)

  - Títol superior de Música expedit d'acord amb l'RD 2618/1966, de l'especialitat de Saxofon, Trompeta o Trombó (*) i acreditar experiència professional d'almenys 150 dies o formació extracurricular en l'especialitat/instrument a què s'opta. (**)

  (*) Per a acreditar la competència en l'especialitat a la qual s'opta, han d'aportar una certificació acadèmica en la qual conste que la persona aspirant ha cursat l'especialitat esmentada.

  (**) Per a acreditar l'experiència professional, cal aportar l'informe de vida laboral, amb certificats, contractes o qualsevol altre document en què s'especifique l'activitat desenvolupada. Per a acreditar la formació, cal aportar els certificats corresponents en què consten les hores de durada.


 • Requisits especifics

  a) Tindre, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, que s'ha d'acreditar d'acord amb el que estableix l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana. El corresponent certificat ha d'estar registrat en el Servei d'Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, i/o en el Servei de Formació del Professorat.

  b) Acreditar, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, la formació i la capacitat de tutela en investigacions pròpies dels ensenyaments artístics a què es refereix l'article 17 del Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, en els termes que es descriuen en l'annex II de la present convocatòria.

  c) Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'alguna de les titulacions següents:

  - Títol superior de Música expedit d'acord amb l'RD 617/1995, especialitat Jazz (Saxofon, Trompeta, Trombó).(*)

  - Títol superior de Música expedit d'acord amb l'RD 631/2010 de l'especialitat d'Interpretació, itinerari Jazz (Saxofon, Trompeta, Trombó). (*)

  - Títol superior de Música expedit d'acord amb l'RD 2618/1966, de l'especialitat de Saxofon, Trompeta o Trombó (*) i acreditar experiència professional d'almenys 150 dies o formació extracurricular en l'especialitat/instrument a què s'opta. (**)

  (*) Per a acreditar la competència en l'especialitat a la qual s'opta, han d'aportar una certificació acadèmica en la qual conste que la persona aspirant ha cursat l'especialitat esmentada.

  (**) Per a acreditar l'experiència professional, cal aportar l'informe de vida laboral, amb certificats, contractes o qualsevol altre document en què s'especifique l'activitat desenvolupada. Per a acreditar la formació, cal aportar els certificats corresponents en què consten les hores de durada.

  d) Superar la prova d'aptitud descrita en la base 7.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents, o nacionals d'algun estat al qual siguen aplicables els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors o treballadores i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.

  b) Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen han d'acreditar un coneixement adequat d'aquesta llengua en els termes que es descriuen en l'annex IV.

  c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació forçosa.

  d) No patir cap malaltia ni estar afectat o afectada per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de la docència.

  e) No haver sigut separat o separada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitat o inhabilitada a l'exercici de funcions públiques.

  f) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, d'acord amb el que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

  g) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament, del mateix cos.


 • Documentació / Informació


  DOCUMENTS QUE S'HAN DE PRESENTAR AMB LA INSTÀNCIA

  Amb caràcter obligatori:

  1. Autorització de consulta de dades personals en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència en la instància. En defecte d'això, s'ha d'aportar la fotocòpia del DNI. (Reial decret 522/2006, de 18 d'abril).
  2. Fotocòpia compulsada dels títols requerits en la base 2 de la convocatòria o, en defecte d'això, fotocòpia compulsada de depòsit del títol i de la certificació acadèmica.
  3. Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, que ha d'acreditar-se d'acord amb l'establit en l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.
  El corresponent certificat ha d'estar registrat en el Servei d'Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, i/o en el Servei de Formació del Professorat.
  4. Fotocòpia compulsada de la documentació que acredite la formació i capacitat de tutela en investigacions pròpies dels ensenyaments artístics a què es refereix l'article 17 del reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, que està determinada pel compliment d'alguna de les condicions següents:

  - Estar en possessió del títol de doctorat.
  - Estar en possessió d'un títol oficial de màster en ensenyaments artístics superiors o títol universitari oficial de màster.
  - Estar en possessió del Reconeixement de Suficiència Investigadora o el Diploma d'Estudis Avançats.
  Queden exclosos els títols de màster requerits per a l'ingrés en cossos de funcionaris docents de nivells educatius inferiors al de la present convocatòria.
  També queden excloses les titulacions estrangeres que encara que complisquen les condicions exposades no tinguen la corresponent diligència d'homologació per part del Ministeri d'Educació.
  5. Declaració responsable degudament omplida que figura en l'annex III de la present convocatòria, sobre l'autenticitat de tota la documentació que s'aporte.
  6. Fotocòpia compulsada d'algun dels documents indicats en l'annex IV (només per a aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola).

  Apartats del barem: (vegeu la convocatòria de la borsa. ANNEX II)

  SOL·LICITUD

  Qui vulga participar en aquesta convocatòria ha d'omplir la sol·licitud que es pot obtindre en l'adreça d'internet:http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/bolsas.

  Declaració responsable: (vegeu l'ANNEX III - Declaració responsable)


 • Lloc de presentació


  Aquesta convocatòria de borsa extraordinària la gestionarà la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Qui vulga participar en aquesta convocatòria ha d'omplir la sol·licitud que es pot obtindre en l'adreça d'internet:http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/bolsas.

  La sol·licitud s'ha de dirigir, juntament amb la documentació indicada en l'annex II, a la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/instrumentos-de-viento-de-jazz


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar