Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Auxiliars d'ajuda a domicili


 • Descripció

  Auxiliars d'ajuda a domicili


 • Organisme

  Jacarilla
  Plaza de España, 1
  Tel:965350375
  Fax:966770434


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  D - Graduat Escolar, FP I o equivalent


 • Requisits generals

  - Ser espanyol/a o ciutadà/ana d'un estat membre de la Unió Europea, Regne de Noruega o República d'Islàndia, en els termes de la Llei 17/93, de 22 de desembre, modificada per la Llei 55/99, de 29 de desembre. També hi podran participar les persones que no siguen espanyoles o nacionals d'un estat membre de la Unió Europea i es troben a Espanya en situació de legalitat, per a la qual cosa han de ser titulars d'un document que les habilite per a residir i poder accedir sense limitacions al mercat laboral, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, modificat per l'LO 4/2000.
  - Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació.
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca el normal acompliment del treball per al qual es contracta. -No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de l'Estat, de l'Administració local, autonòmica o institucional, ni trobar-se inhabilitat/ada.


 • Taxa ordinària

  12,00 €


  Descripció de la taxa

  BANKIA amb IBAN: ES44 2038 3203 3564 0000 0122 o en el número de compte del BANCO SABADELL amb IBAN: ES70 0081 1453 1800 0100 6704


 • Places

  Descripció de les places

  La durada dels contractes que se subscriuran dependrà de les necessitats del servei, i no podrà excedir els sis mesos efectius de treball, amb la jornada de treball a temps complet o parcial, de dilluns a divendres, i en funció de les necessitats del servei.


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia compulsada dels mèrits al·legats (mèrits establits en l'apartat 7).
  - Resguard d'ingrés de la taxa.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'aquest ajuntament. Independentment de l'anterior, les instàncies podran també presentar-se, conformement a l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://jacarilla.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar