Detall

Operaris platja accessible


 • Descripció

  Operaris platja accessible


 • Organisme

  Chilches/Xilxes
  Plaza de España, 5
  Tel:964590002
  Fax:964590425


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
  c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de graduat en ESO o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies Les titulacions obtingudes en l'estranger s'han de justificar amb la documentació que n'acredite l'homologació.
  f) No tindre d'antecedents de delictes sexuals. S'ha d'acreditar mitjançant el certificat corresponent.


 • Taxa ordinària

  18,80 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ha d'ingressar en el compte ES37 3157 7486 9427 2000 2824 de la Caja Rural La Junquera de Xilxes, S. Coop. de Crèdit V), i s'hi ha d'indicar el nom i els cognoms i el procés selectiu a què correspon l'ingrés.


 • Places

  Descripció de les places

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en aquestes proves selectives s'han d'ajustar al model establit, que es podrà descarregar de la pàgina web municipal (www.xilxes.es/sede electronica/ Tauler anuncis), o bé es facilitaran als que ho sol·liciten en les oficines d'informació d'aquest ajuntament.
  Les sol·licituds, degudament omplides, s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de la Corporació.- Plaça d'Espanya, 5.- 12592 Xilxes, i s'han d'acompanyar de la documentació següent:
  - Fotocòpia del DNI o NIE.
  - Fotocòpia de la titulació requerida.
  - Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen.
  - Declaració responsable en la qual manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que han d'acreditar posteriorment, en el cas que siguen seleccionades.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds es poden presentar en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Si les sol·licituds es presenten a través de correus o d'un registre públic diferent del de l'Ajuntament de Xilxes, els interessats han de comunicar aquesta circumstància al correu electrònic ajuntament@xilxes.es


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://xilxes.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar