Detall

Tècnic d'Educació Infantil


 • Descripció

  Tècnic d'Educació Infantil


 • Organisme

  Chilches/Xilxes
  Plaza de España, 5
  Tel:964590002
  Fax:964590425


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  - Haver complit els setze anys i no excedir, si és procedent, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  - No haver sigut separada o separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o d'aquelles pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  - Estar en possessió de la certificació actualitzada de manipulador d'aliments de menjars preparats, homologada per l'òrgan competent.


 • Taxa ordinària

  22,50 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ha d'ingressar en el compte ES37 3157 7486 9427 2000 2824 de la Caja Rural La Junquera de Xilxes, S. Coop. de Crèdit V), i s'hi ha d'indicar el nom i els cognoms i el procés selectiu a què correspon l'ingrés.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar en la convocatòria han d'omplir i presentar el model d'instància previst en l'annex III, que també estarà a la seua disposició en el Registre d'Entrada de la Corporació, i adjuntar la documentació necessària per a acreditar els requisits d'accés (còpia compulsada del DNI, titulació acadèmica, justificant de l'abonament dels drets d'examen, etc.).


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds també es poden presentar en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Si les sol·licituds es presenten a través de correus o d'un registre públic diferent del de l'Ajuntament de Xilxes, els interessats han de comunicar aquesta circumstància al correu electrònic ajuntament@xilxes.es


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://xilxes.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar