Detall

Escala tècnica mitjana d'informàtica


 • Descripció

  Escala tècnica mitjana d'informàtica


 • Organisme


  Universitat de València (UV)
  Servei de Recursos Humans
  Avinguda Blasco Ibáñez, 13 – nivell 1
  46010 València
  Tel.: 96 386 42 12 – 96 386 42 17
  Fax: 96 386 42 90
  Webhttp://www.uv.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser nacional d'algun estat en el qual s'aplique la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals establits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. Així mateix, hi poden participar els familiars (cònjuges, ascendents o descendents) d'aquests treballadors o treballadores que complisquen els requisits establits en la Llei 17/1993, de 23 de desembre, modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, i pel Reial decret 800/1995, de 19 de maig.
  - . Haver complit 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  - . Reunir els requisits exigits per a accedir als llocs de treball de l'escala que es convoca i que s'indiquen en l'annex II.
  - . Tindre la capacitat física i psíquica necessàries per a exercir les funcions corresponents als llocs als quals es pot accedir a través de la borsa convocada.
  - . No trobar-se inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  - . No haver sigut separat o separada, mitjançant un expedient disciplinari, d'alguna administració o ocupació pública. En cas que tinga nacionalitat d'un altre estat, la persona ha d'acreditar que no està inhabilitada o en situació equivalent ni sotmesa a una sanció disciplinària o equivalent que li impedisca l'accés a la funció pública en el seu estat.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Banco Santander: «Drets d'examen - Universitat de València», núm. ES21.0049.6721.65.2010001382.


 • Places

  Descripció de les places

  Ampliació d'una borsa de treball temporal del grup A, subgrup A2, de l'escala tècnica mitjana d'informàtica, sector d'administració especial.


 • Documentació / Informació

  1. Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola, però sí el dret a participar en aquestes proves, han de presentar la fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat.
  2. Resguard de l'ingrés dels drets d'examen i/o justificant pel qual s'acullen a l'exempció de taxes (apartat 3.7 d'aquesta convocatòria).


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada de la Universitat de València (avinguda de Blasco Ibáñez, 13 - 46010 València), que es troba obert al públic de dilluns a divendres (horari: de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pas/va/servei-recursos-humans--1285910936596.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar