Detall

Enginyer tècnic


 • Descripció

  Enginyer tècnic


 • Organisme

  Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó
  Tel:966981816
  Fax:966981539


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  1. En funció de la nacionalitat, podran participar en les proves: a). Els espanyols. b). Els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o nacionals dels estats, als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea. També hi podran participar el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents. Aquest últim benefici s'estén igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació dels treballadors.
  2. Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  4. No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
  5. No trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  6. Estar en possessió del títol universitari de: llicenciatura o grau en Enginyeria d'Obres Públiques especialitat en Hidrologia, llicenciatura o grau en Química o Enginyeria Química o llicenciatura o grau en Ciències Ambientals, o tindre complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite. En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants han de manifestar en la instància que reuneixen totes i cada una de les condicions que s'exigeixen en la base segona, referides a la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'aquesta i en qualsevol de les formes establides en l'art. 16 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mancomunidadvinalopo.com/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar