Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Escala tècnica bàsica d'informàtica, amb denominació especialista tècnic informàtic, perfil informàtica sistemes. Ref. 0481/19.


 • Descripció

  Escala tècnica bàsica d'informàtica, amb denominació especialista tècnic informàtic, perfil informàtica sistemes. Ref. 0481/19.


 • Organisme


  Universitat Miguel Hernández Elx
  Edifici Rectorat
  Avinguda de la Universitat s/n
  03202 Elx
  Tel.: 96 665 86 04
  Web:http://www.umh.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que, d'acord amb el que disposa l'article 54 de la Llei 10/2010, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, permeta l'accés a l'ocupació pública.
  - Haver complit els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o qualsevol altra que es puga establir per llei.
  - Estar en possessió del títol de Batxillerat, Formació Professional de segon grau o equivalent, o complir els requisits per a l'obtenció d'aquest en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  - No haver sigut separada o separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà d'un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o d'aquelles pròpies de l'escala objecte de la convocatòria. En cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. En el cas de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  - Haver abonat la taxa per drets d'examen.

  Tots els requisits s'han de complir el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha de fer efectiu, preferentment, en la pàgina web www.umh.es/recibos, o bé mitjançant el rebut degudament segellat pel banc. Si s'utilitza la primera via, l'acreditació d'aquest s'ha de fer presentant el justificant en el qual conste el codi d'autorització i la referència de la convocatòria per la qual es realitza aquest. Si s'utilitza la segona via, el pagament de la taxa s'ha de justificar amb la impressió del segell de l'entitat bancària en què s'haja efectuat l'ingrés o el resguard original d'haver abonat els drets d'examen, en què ha de constar el nom, els cognoms, el concepte i la referència de la convocatòria.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  a) Els aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Per a gaudir d'aquesta exempció s'ha d'adjuntar una certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite una discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial. Per al gaudi de l'exempció, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.
  c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta l'acredite l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
  e) Així mateix, estaran exempts del pagament de la taxa establida en la base 3.2-b, les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria. Per a obtindre l'exempció, és un requisit que no hagen rebutjat, en el termini esmentat, cap oferta d'ocupació adequada ni que s'hagen negat a participar, excepte per causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits previstos en la llei, se sol·licitarà en la corresponent oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Pel que fa a l'acreditació de les rendes, s'ha d'acreditar amb una declaració escrita de la persona sol·licitant en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional. Els dos documents s'han d'adjuntar, inexcusablement, a la sol·licitud de participació en aquestes proves selectives, de conformitat amb el que disposa l'article 17 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça vacant número F55108


 • Documentació / Informació


  Qui vulga prendre part en aquestes proves selectives ha d'omplir el formulari que hi ha en la pàgina web del Servei de Personal d'Administració i Serveishttp://serviciopas.umh.es, i seguir les instruccions per a obtindre la sol·licitud de participació. Una vegada finalitzada la sol·licitud, aquesta ha d'imprimir-se i presentar-se.
  La sol·licitud de participació s'ha de dirigir al rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

  Enllaç per a l'ompliment de la sol·licitud: http://universite.umh.es/ConvocatoriasAcceso/

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar-hi han de presentar una fotocòpia del document que n'acredite la nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a la costa o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb el qual tinguen aquest vincle. Així mateix, han de presentar una declaració seua del fet que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l'aspirant viu a costa seua o està a càrrec seu.
  b) Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen.
  El rebut s'ha de generar obligatòriament en la pàgina web www.umh.es/recibos, i s'hi ha de fer una referència expressa a la convocatòria a la qual es presenta.
  En cap cas, el tràmit de pagament en l'oficina bancària, ni l'efectuat en la pàgina web, serà substitutiu del tràmit de presentació esmentat, dins del termini i en la forma adequada, de l'imprés de la sol·licitud davant de l'òrgan indicat anteriorment, o del justificant en el qual conste el codi de l'autorització.

  CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL
  La borsa de treball es constituirà amb el personal aspirant que haja superat la fase d'oposició, en estricte ordre de puntuació total obtinguda, inclosa la fase de concurs, una vegada finalitzat el procediment.
  Aquesta borsa de treball extingirà les anteriors borses de treball de la mateixa categoria/cos/escala.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Universitat i en els registres auxiliars dels centres de gestió de campus.

  Es podran emprar les vies establides en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en virtut del que determina la disposició derogatòria única, apartat 2, últim paràgraf de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les sol·licituds que es tramiten en les oficines de Correus s'han de presentar en sobre obert perquè el treballador estampe el segell de dates en la part superior esquerra d'aquestes, en què ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data, i s'han de remetre a l'adreça següent: Universitat Miguel Hernández d'Elx, Registre General, edifici de Rectorat i Consell Social, av. de la Universitat, s/n, 03202, Elx, Alacant.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://serviciopas.umh.es/unidad-pas/convocatorias/concurso-oposicion/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar