Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

ARQUITECTE TÈCNIC


 • Descripció

  ARQUITECTE TÈCNIC


 • Organisme

  Xaló/Jalón
  Calle Iglesia, 27
  Tel:966480101
  Fax:966480202


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea, els quals podran accedir, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols, així com també els estrangers/eres amb residència legal a Espanya, els quals també podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols. Les previsions d'aquest apartat s'aplicaran, independentment de la seua nacionalitat, al o la cònjuge dels espanyols i espanyoles i dels i les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/ades de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats/ades de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  - Tindre complits els setze anys i no excedir l'edat de jubilació.
  - Estar en possessió del títol d'arquitecte/a tècnic/a o equivalent, o estar en condicions de poder obtindre'l abans que finalitze el termini per a la presentació d'instàncies. La titulació s'acreditarà mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. Aquesta mateixa autoritat podrà declarar també l'equivalència dels títols. Els i les aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o homologació. Tots els requisits han de complir-se l'últim dia del termini per a la presentació de sol·licituds i han de mantindre's durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, s'hi podran efectuar les comprovacions oportunes, per a la qual cosa han d'aportar-se tots els requisits que determinen les bases.
  - No patir cap malaltia ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents. Els i les aspirants que tinguen la condició de discapacitats han de presentar, a més, una certificació de l'òrgan competent que acredite aquesta condició i la seua capacitat per a exercir les tasques que corresponguen a les places objecte d'aquesta convocatòria.
  - No haver sigut separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques. Els aspirants, la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola, han d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.


 • Places

  Descripció de les places

  ARQUITECTE TÈCNIC PER AL SERVEI D'URBANISME I DE GESTIÓ HÍDRICA DEL SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES POTABLES


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud i la resta de documentació també pot presentar-se en la seu electrònica de l'Ajuntament de Xaló en https://xalo.sede.gva.es/opencms/opencms/sede/paginas/index.jsp, en el mateix termini i franja horària que la presentació d'instàncies.
  1. Fotocòpia compulsada dels títols i documents que acrediten la titulació necessària per a participar en el procés.
  2. Fotocòpia compulsada del DNI o document acreditatiu de la seua identitat.
  3. Currículum i documents oficials que acrediten els mèrits al·legats. La documentació ha de presentar-se en document original o fotocòpia compulsada.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de Xaló, o de qualsevol de les maneres que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.xalo.org/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar