Detall

Tècnic d'UPCCA


 • Descripció

  Tècnic d'UPCCA


 • Organisme

  Nules
  Plaza Mayor, s/n
  Tel:964670001
  Fax:964674931


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o qualsevol altra regulada en l'art. 57 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Haver complit setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa, el dia en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.
  c) Estar en possessió del grau en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o el grau en Educació Social, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de d'estar reconeguda per l'administració competent i degudament acreditada documentalment en aquest sentit per part dels aspirants.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques pròpies del lloc de treball convocat.
  e) Posseir la capacitat funcional suficient per a l'exercici de les tasques
  f) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupar càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia, en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  g) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent; l'absència d'aquest serà un requisit inesmenable.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació Caixa Rural Sant Josep de Nules en el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, amb indicació del procés selectiu al qual correspon l'ingrés.


 • Places

  Descripció de les places

  Subjecta a la subvenció que concedisca la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.


 • Documentació / Informació

  a) El model de sol·licitud signat i amb els camps obligatoris degudament omplits.
  b) Fotocòpia del DNI o original del DNI, només en cas de tramitació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules.
  c) Fotocòpia o original només en el cas de presentació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules de la titulació acadèmica que acredite haver completat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions homologades o equivalents exigides, l'aspirant ha d'aportar-ne l'equivalència mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  d) La documentació acreditativa d'haver abonat els drets d'examen d'acord amb la base 3.6.


 • Lloc de presentació

  S'han de dirigir a l'alcalde president i s'ha d'utilitzar el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex i que serà facilitat pel Registre General de l'Ajuntament.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://nulessitae.sede.gva.es/sitaecs/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar