Detall

Enginyer tècnic industrial


 • Descripció

  Enginyer tècnic industrial


 • Organisme

  Canet d'En Berenguer
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Tel:962698020
  Fax:962681929


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, la d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals siga aplicable, en virtut dels tractats internacionals de la UE ratificats per Espanya, la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es defineix en el tractat constitutiu de la Unió Europea i en els termes previstos en l'art. 57 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Els aspirants de nacionalitat no espanyola han d'acreditar mitjançant declaració responsable o algun altre mitjà admés en dret, tindre un coneixement adequat de l'idioma espanyol i se'ls podrà exigir, si escau, la superació d'unes proves amb aquesta finalitat.
  b) Edat: tindre complits setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  c) Titulació: estar en possessió o en condicions d'obtindre-la dins del termini de presentació d'instàncies. Respecte del lloc, la titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial, o titulació anàloga equivalent. En el supòsit d'haver presentat un títol equivalent al que s'exigeix, ha d'acreditar-se mitjançant un certificat expedit per l'òrgan competent. En els casos de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació, a més s'adjuntarà al títol la traducció jurada d'aquesta.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques, així com no patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents. Les persones amb discapacitat seran admeses en igualtat de condicions que els altres participants i no s'establiran exclusions per limitacions psíquiques o físiques llevat dels casos en què siguen incompatibles amb l'exercici de les tasques o les funcions que s'han de desenvolupar. Tot això de conformitat amb el que estableix l'RDL 1/13, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
  e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, no trobar-se en inhabilitació absoluta, ni trobar-se en inhabilitació per a l'exercici de les funcions pròpies de l'escala, subescala o categoria objecte de la convocatòria mitjançant sentència ferma o per haver sigut acomiadat disciplinàriament de conformitat amb el que preveu l'article 96.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) No estar incurs en causa d'incompatibilitat de les establides en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  BANKIA: ES20 2038 6507 84 6000005452 CAJAMAR: ES23 3058 2195 19 2731000013


 • Places

  Descripció de les places

  La primera crida serà per al PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL PER INTERINITAT D'ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL "INNOVACIÓ I MILLORA DEL CONTROL DE LES ACTIVITATS I ELS SERVEIS URBANS (2019-2022)"


 • Documentació / Informació

  a) Titulació exigida en la lletra b de la base segona. En cas de titulacions obtingudes fora de l'Estat espanyol, ha de presentar-se, a més, l'homologació d'aquestes per les autoritats educatives espanyoles.
  b) Resta de justificants que consideren oportuns relatius a la fase de concurs de mèrits, com títols acadèmics, cursos de formació, experiència professional, certificacions de serveis previs prestats a l'Administració pública, etc. Només s'admetran com a vàlids els mèrits documentalment justificats i presentats juntament amb la instància.
  c) Justificant d'ingrés de 20 euros en concepte de taxes per drets d'examen, en compliment del que preveu l'Ordenança 37 reguladora de la taxa per drets d'examen.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.canetdenberenguer.es/es/ayuntamiento/noticias-ayuntamiento/1652-proceso-selectivo-mediante-concurso-oposicion-para-la-constitucion-de-una-bolsa-de-trabajo-de-ingeniero-tecnico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar