Detall

Auxiliars administratius/ives d'administració general, amb caràcter interí.


 • Descripció

  Auxiliars administratius/ives d'administració general, amb caràcter interí.


 • Organisme

  Borriol
  Plaça La Font, 17
  Tel:964321461
  Fax:964321401


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola i, en el cas dels nacionals d'altres estats, estar inclosos en els supòsits regulats per l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de graduat en ESO o equivalent. L'homologació i/o l'equivalència de qualsevol títol l'ha d'aportar la persona interessada, degudament acreditada per l'autoritat acadèmica competent.
  d) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  e) No haver sigut separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de la comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari en què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  f) En el cas dels nacionals dels altres estats esmentats en el paràgraf a, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa per participació en processos selectius s'ha d'abonar mitjançant una transferència bancària i l'ingrés s'ha d'efectuar en el número de compte ES60 2100 7591 7722 00019852 (La Caixa) amb el concepte/detall de la transferència: TAXA BORSA AUX. I NÚM. DNI
  El justificant de l'ingrés s'ha d'incorporar a la sol·licitud i no s'admetrà el pagament fora d'aquest termini.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds es presentaran exclusivament de manera telemàtica, en la seu electrònica de l'Ajuntament mitjançant instància general.
  A la instància general s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Annex I.
  b) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen i, si escau, la documentació acreditativa de les bonificacions tal com es regula en la base quarta.
  c) Detall dels mèrits al·legats en el concurs i documentació acreditativa d'aquests. No es tindran en compte els mèrits que no s'hi adjunten i s'acrediten degudament en el termini de presentació d'instàncies. Els mèrits i les circumstàncies que al·leguen els aspirants han d'entendre's referits al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds han de presentar-se exclusivament de manera telemàtica, en la seu electrònica de l'Ajuntament.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://borriol.sedelectronica.es/transparency/c14b2fcf-d0b9-448d-898f-8febbf819ed5/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar