Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Convocatòria de procés de selecció d'un/a candidat/a elegible que es presentarà per part de FISABIO a la convocatòria de subvencions per a la contractació d'investigadors predoctorals de formació en Investigació en Salut (PFIS) per mitjà de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII). (Convocatòria 2019/31)


 • Descripció

  Convocatòria de procés de selecció d'un/a candidat/a elegible que es presentarà per part de FISABIO a la convocatòria de subvencions per a la contractació d'investigadors predoctorals de formació en Investigació en Salut (PFIS) per mitjà de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII). (Convocatòria 2019/31)


 • Organisme

  Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)
  Tel:34 961 92 57 00
  Fax:34 961 92 57 03


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  Podran ser candidats les persones que reunisquen les condicions següents:
  1. Màster en Bioestadística, Investigació Operativa, 'Big Data' o similar.
  2. Estar en disposició de ser admés o estar matriculat en un programa de doctorat, acreditat oficialment, en una universitat espanyola per al curs acadèmic 2019-2020.
  3. No podran concórrer a la present actuació les persones que es troben en alguna de les situacions següents:
  (a) Haver iniciat la seua formació predoctoral amb finançament d'altres ajudes destinades a la formació predoctoral mitjançant el desenvolupament d'una tesi doctoral que s'haja atorgat en el marc del Pla estatal d'investigació científica i tècnica i d'innovació 2017-2020 o d'algun dels plans estatals anteriors.
  (b) Estar en possessió del títol de doctor, per qualsevol universitat espanyola o estrangera.
  (c) Haver gaudit, prèviament a la presentació de la sol·licitud, d'un contracte predoctoral per temps superior a dotze mesos.
  4. Si el candidat seleccionat ha gaudit prèviament d'un contracte en la modalitat de contracte predoctoral, durant un període igual o inferior a dotze mesos, la durada del contracte que es formalitze, sumats els períodes de gaudi anteriors sota aquesta modalitat, ha de ser per un període conjunt de quatre anys.
  5. Si el candidat seleccionat ha gaudit prèviament d'un contracte en la modalitat de contracte predoctoral, durant un període igual o inferior a dotze mesos, la durada del contracte que es formalitze, sumats els períodes de gaudi anteriors sota aquesta modalitat, ha de ser per un període conjunt de quatre anys.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o el permís de treball, o alguna altra nacionalitat que permeta l'accés a l'ocupació del sector públic. En cas que no la tinga i aquesta persona resulte seleccionada, el contracte no es formalitzarà fins que la documentació corresponent estiga en regla. Si, finalment, no s'aconsegueix finalitzar aquest tràmit dins del termini establit per la comissió de valoració, la persona seleccionada no podrà ser contractada; de manera que, en aquest cas, quedarà la plaça deserta o es contractarà la persona següent en cas que s'haja donat un ordre de prelació en la resolució.
  - Haver complit 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Convocatòria corresponent a l'any 2019 de l'acció estratègica en salut 2017-2020, del Programa estatal d'investigació orientada als reptes de la societat, en el marc del Pla estatal d'investigació científica i tècnica i d'innovació 2017-2020 (AES 2019), per resolució del 28/12/2018.


 • Documentació / Informació

  Els candidats han d'enviar a l'adreça de correu electrònic rrhh_fisabio@gva.es la documentació següent:
  1. Sol·licitud d'oferta de treball (degudament omplida) disponible en la pàgina web: fisabio.san.gva.es/ca/inicio
  2. Currículum.
  3. Carta de presentació.

  Tant la sol·licitud com la carta de presentació i el CV han d'estar SIGNATS (amb rúbrica o signatura digital). Si, en la data de tancament de la convocatòria els candidats/ates no han presentat signats els documents requerits quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  Si, en la data de tancament de la convocatòria els candidats/ates no han presentat signats els documents requerits quedaran exclosos/oses del procés de selecció.

  Una vegada conclòs aquest procés de selecció i publicada la resolució, el candidat/a seleccionat/ada ha de presentar tots els documents que acrediten la possessió dels requisits generals i necessaris i dels mèrits valorables que siguen requerits per la Fundació. Per als requisits (generals i necessaris) i mèrits valorables no susceptibles d'acreditació possible, segons el parer del tribunal, aquest prendrà en consideració la declaració responsable realitzada per la persona candidata en la sol·licitud d'oferta de treball.

  No s'admetran les sol·licituds que no s'envien a l'adreça de correu abans esmentada o per Registre d'Entrada de FISABIO: Av. Catalunya, 21, 46020, València.

  És imprescindible indicar la referència de la convocatòria a la qual es vol optar.

  La documentació acreditativa dels requisits i els aspectes valorables indicats en el CV han de posar-se a disposició de la comissió d'avaluació ÚNICAMENT en cas que es requerisca.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic: rrhh_fisabio@gva.es


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://fisabio.san.gva.es/empleo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar