Detall

Convocatòria per a constituir dues borses de treball de personal tècnic d'Administració general, una per a l'àrea econòmica i l'altra per a l'àrea jurídica.


 • Descripció

  Convocatòria per a constituir dues borses de treball de personal tècnic d'Administració general, una per a l'àrea econòmica i l'altra per a l'àrea jurídica.


 • Organisme

  Benigánim
  Plaza Mayor, 3
  Tel:962920002
  Fax:962217010


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Estar en possessió, com a mínim, de la llicenciatura, diplomatura, grau universitari, o equivalent, en qualsevol de les especialitats de les àrees següents:
  - Personal TAG de l'àrea econòmica: Ciències Econòmiques o Empresarials o titulacions relacionades, o tindre complides les condicions per a obtindre-la en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  - Personal TAG de l'àrea jurídica: Dret, Ciències Polítiques, Sociologia, Ciències de l'Administració, Gestió i Administració Pública o relacionades, o tindre complides les condicions per a obtindre-la en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  La titulació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  Els títols estrangers han de ser degudament revalidats o homologats en la data de finalització del termini per a la presentació d'instàncies.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del TREBEP, sobre l'accés a la funció pública de nacionals d'altres estats.
  b) Tindre capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de personal funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat l'accés a la funció pública.
  f) No trobar-se incurs en cap causa d'incapacitat de les contingudes en la legislació vigent ni en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.


 • Taxa ordinària

  16,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa, s'efectuarà per mitjà d'ingrés o transferència bancària en el compte obert en Bankia, oficina de Benigànim amb el número següent: ES11 2038 6115 1960 0000 1045.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estaran exemptes del pagament de la referida taxa les persones que presenten una discapacitat igual o superior al 33 %. Aquests aspirants han de presentar la certificació de la Conselleria de Benestar Social o dels òrgans competents, o d'altres administracions públiques que acredite aquesta discapacitat.


  BONIFICACIONS
  Tindran dret a una bonificació del 50 % de la quota tributària els membres de família nombrosa.


 • Documentació / Informació

  Per a participar en el procés selectiu, les persones aspirants han d'omplir degudament el model d'instància que es facilitarà en les dependències de l'entitat local i en la pàgina web www.beniganim.es.

  Les instàncies han d'estar signades per la persona aspirant i s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Benigànim, acompanyades dels següents documents per a la seua còpia compulsada:
  a) Document nacional d'identitat.
  b) Justificant acreditatiu de l'abonament de la taxa.
  c) Titulació exigida.
  d) Documentació justificativa dels mèrits que s'hagen de valorar en la fase de concurs. No es procedirà a la valoració dels mèrits que no s'hagen aportat en el moment de la sol·licitud.
  e) Si és el cas, certificat de diversitat funcional i certificat de compatibilitat per al lloc de treball.

  Les persones aspirants amb diversitat funcional han de presentar la certificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana, o l'òrgan de la comunitat autònoma competent, o de l'Administració general de l'Estat, que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat per a desenvolupar les tasques corresponents a la plaça objecte de la present convocatòria.

  En cas de presentar la documentació per via telemàtica, es podran presentar fotocòpies de la documentació, si no es presenten els originals o les còpies compulsades quan siguen requerides per l'òrgan competent, durant el procediment de selecció.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud es podrà presentar en el Registre de l'Ajuntament de Benigànim, en la seu electrònica d'aquesta corporació, o en qualssevol de les formes previstes en l'art. 16 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú. En aquest últim cas, s'informarà per correu electrònic a beniganim_reg@gva.es, de la via utilitzada d'enviament.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.beniganim.es/es/content/processos-selectius-1


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar