Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Castalla
  Plaça Major, 1
  Tel:966560801
  Fax:965560031


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  c) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establides en l'annex II de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims de selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  d) Tindre complits 18 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f). Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  g) Haver abonat en concepte de drets d'examen la quantitat de 30 euros, conforme a l'ordenança fiscal de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Els documents d'autoliquidació per al pagament de la taxa per drets d'examen s'han de confeccionar des de la pàgina web de Suma - Gestió Tributària (www.suma.es) on es troba l'opció d'autoliquidacions. L'ingrés es pot realitzar bé des de la mateixa pàgina web, o bé, després d'imprimir la carta de pagament, a través de qualsevol entitat bancària col·laboradora de les que s'indiquen en el model d'autoliquidació.


 • Places

  Descripció de les places

  NOMENAMENT INTERÍ


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en el procés ho ha de sol·licitar en una instància dirigida al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Castalla.
  El model d'instància es facilitarà en el Departament de Recursos Humans d'aquesta Corporació i a través de la seua pàgina web (www.castalla.org), amb independència que en presenten qualsevol altre que estimen convenient.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada del NIF.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació indicada en la base segona, apartat b.
  c) Certificat mèdic oficial, que ha d'indicar expressament que compleixen els requisits establits en l'annex II de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, així com l'alçada de l'aspirant, al qual s'exigirà una alçada mínima d'1,65 metres per als homes i d'1,60 metres per a les dones. En aquest certificat mèdic s'ha de fer constar expressament la capacitat de l'aspirant per a concórrer a les proves físiques exigides en aquestes bases, així com que no es troben impedits o incapacitats per a l'accés a la funció pública.
  d) El justificant d'haver ingressat l'import de la taxa, de conformitat amb l'ordenança fiscal reguladora de les taxes en vigor.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en hores hàbils, en el Registre General d'aquest Ajuntament, o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castalla.org/lajuntament/oposiciones/?lang=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar