Detall

Agents de la policia local


 • Descripció

  Agents de la policia local


 • Organisme

  Elx/Elche
  Plaça de Baix, 2
  Tel:966658000
  Fax:966650854


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases]

 • Termini

  PENDENT. 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits generals

  TORN LLIURE
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxillerat o Tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'homologació i/o equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i ha d'estar degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  c) Tindre una alçada mínima d1,65 metres els homes i d'1,65 metres les dones.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
  f) No tindre antecedents penals.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg, per a permisos de conducció de motocicletes obtinguts abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat per RD 772/1997, de 30 de maig) o el permís de conducció de la classe A2 que autoritza per a conduir motocicletes amb una potència màxima de 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència (Reglament general de conductors aprovat per Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  h) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
  i) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'estableixen reglamentàriament, contingudes en l'annex II, quadre d'exclusions mèdiques, de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.


 • Taxa ordinària

  13,89 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa per concurrència a proves selectives es podrà realitzar de la manera següent:
  Accedint a través de l'enllaç que es facilita en la instància i que s'ha d'omplir. El pagament es podrà efectuar bé (en línia), mitjançant una targeta bancària directament per l'aspirant, o bé generant l'autoliquidació i imprimint-la amb les dades personals, i fer el pagament en qualsevol oficina bancària col·laboradora d'aquest Ajuntament.
  També es podrà accedir al document de pagament a través de la pàgina www.elche.es/ tràmits, autoliquidacions, pagament en línia, en el qual s'ha d'especificar "proves selectives" i en el subconcepte el procés al qual es vol accedir, inserir les dades personals i procedir al pagament en línia o generar l'autoliquidació.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  Per a tindre dret a exempció de taxes, es requerirà aportar, juntament amb la instància, la certificació expedida per l'organisme competent (SERVEF), del fet que la persona interessada es troba en situació de desocupació, com a mínim, durant un termini continuat de temps superior a un any i que no percep ni subsidi ni cap prestació per desocupació. Si no poguera aportar-se aquesta certificació en el moment de presentar la instància, s'ingressarà la taxa, i es podrà sol·licitar la devolució d'aquesta en els deu dies següents a la finalització del termini d'admissió de sol·licituds, mitjançant una instància a la qual s'ha d'acompanyar la certificació esmentada.
  La no-presentació de la certificació esmentada, sense haver ingressat la taxa, implicarà la denegació de l'exempció a través de l'exclusió de la persona interessada en la relació d'aspirants a què es refereix la base quarta.


 • Places

  Nombre de places

  24

  Descripció de les places

  Aquestes places estan incloses en l'oferta pública d'ocupació de 2016, 2017 i 2018, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala b serveis especials, classe a policia local i els seus auxiliars, dotades amb el sou corresponent al grup C1 de classificació professional, dues pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments que corresponguen conformement a la legislació vigent i als acords municipals.


 • Documentació / Informació


  El model d'instància es podrà obtindre a través de la pàgina web:
  http://www.elche.es/recursos-humanos/oferta-publica-de-empleo/, i la persona aspirant l'ha d'omplir íntegrament, datar-lo i signar-lo.
  La instància ha d'anar acompanyada, obligatòriament, del justificant del pagament de la taxa o del document que justifique l'exempció d'aquest pagament.

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés de selecció s'han de dirigir a la Presidència de la Corporació. S'hi ha fer constar l'opció que trien pel que fa a realitzar l'examen en valencià o en castellà i s'hi han de comprometre a prestar el jurament preceptiu o la promesa previstos en l'RD 707/1979.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament. Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.elche.es/recursos-humanos/oferta-publica-de-empleo/agente-policia-local/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: [Bases]

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar