Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Elx/Elche
  Plaça de Baix, 2
  Tel:966658000
  Fax:966650854


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  TORN LLIURE
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Tindre el títol de Batxiller o, si escau, de la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'estat, o tindre complides les condicions per a obtindre'l, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  g) Comprometre's, per mitjà de declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  h) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  i) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.


 • Taxa ordinària

  13,89 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa per concurrència a proves selectives es podrà realitzar de la manera següent:
  Accedint a través de l'enllaç que es facilita en la instància i que s'ha d'omplir. El pagament es podrà efectuar bé (en línia), mitjançant una targeta bancària directament per l'aspirant, o bé generant l'autoliquidació i imprimint-la amb les dades personals, i fer el pagament en qualsevol oficina bancària col·laboradora d'aquest Ajuntament.
  També es podrà accedir al document de pagament a través de la pàgina www.elche.es/ tràmits, autoliquidacions, pagament en línia, en el qual s'ha d'especificar "proves selectives" i en el subconcepte el procés al qual es vol accedir, inserir les dades personals i procedir al pagament en línia o generar l'autoliquidació.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  Per a tindre dret a exempció de taxes, es requerirà aportar, juntament amb la instància, la certificació expedida per l'organisme competent (SERVEF), del fet que la persona interessada es troba en situació de desocupació, com a mínim, durant un termini continuat de temps superior a un any i que no percep ni subsidi ni cap prestació per desocupació. Si no poguera aportar-se aquesta certificació en el moment de presentar la instància, s'ingressarà la taxa, i es podrà sol·licitar la devolució d'aquesta en els deu dies següents a la finalització del termini d'admissió de sol·licituds, mitjançant una instància a la qual s'ha d'acompanyar la certificació esmentada.
  La no-presentació de la certificació esmentada, sense haver ingressat la taxa, implicarà la denegació de l'exempció a través de l'exclusió de la persona interessada en la relació d'aspirants a què es refereix la base quarta.


 • Places

  Nombre de places

  24

  Descripció de les places

  Aquestes places estan incloses en l'oferta pública d'ocupació de 2016, 2017 i 2018, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala B, serveis especials, classe a, policia local i els seus auxiliars, dotades amb el sou corresponent al grup C1 de classificació professional, dues pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments que corresponguen d'acord amb la legislació vigent i els acords municipals.


 • Documentació / Informació


  El model d'instància es podrà obtindre a través de la pàgina web:
  http://www.elche.es/recursos-humanos/oferta-publica-de-empleo/, i la persona aspirant l'ha d'omplir íntegrament, datar-lo i signar-lo.
  La instància ha d'anar acompanyada, obligatòriament, del justificant del pagament de la taxa o del document que justifique l'exempció d'aquest pagament.

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés de selecció s'han de dirigir a la Presidència de la Corporació. S'hi ha fer constar l'opció que trien pel que fa a realitzar l'examen en valencià o en castellà i s'hi han de comprometre a prestar el jurament preceptiu o la promesa previstos en l'RD 707/1979.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament. Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.elche.es/recursos-humanos/oferta-publica-de-empleo/agente-policia-local/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar