Detall

Tècnic agent d'Ocupació i Desenvolupament Local.


 • Descripció

  Tècnic agent d'Ocupació i Desenvolupament Local.


 • Organisme

  Alfarrasí
  Lepanto, 6
  Tel:962297125
  Fax:962227070


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el BOE de 10/04/2019


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Títol de llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials, grau en Economia, ADE o equivalent.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea. Igualment es podrà aplicar, independentment de la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyoles i els nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i als seus descendents, o als del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les funcions o tasques corresponents al lloc objecte de la convocatòria al qual es vulga d'accedir.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  - Trobar-se en possessió del grau mitjà de coneixements de valencià, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent. Aquest requisit s'ha d'acreditar en la forma prevista en l'article 20.1 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública o òrgan constitucional o estatutari de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions publiques o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Ompliment de la sol·licitud (annex II). Les instàncies s'han de dirigir al Sr. Alcalde President d'aquest ajuntament.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament, o en la forma que determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alfarrasi.es/va/transparencia/personal


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar