Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Agent de la Policia Local. Procediment de consolidació d'ocupació temporal.


 • Descripció

  Agent de la Policia Local. Procediment de consolidació d'ocupació temporal.


 • Organisme

  Alzira
  c/ Sant Roc, 6
  Tel:962400450
  Fax:962405917


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica: títol de Batxillerat o equivalent. L'equivalència ha de ser reconeguda acadèmicament i acreditada pels aspirants.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 16 kW/kg.
  h) No patir una malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions.
  L'ajuntament queda habilitat per a demanar prèviament l'emissió d'un informe favorable d'aptitud del servei de vigilància concertat.
  Si es nega a realitzar-ho, l'aspirant serà exclòs de la borsa.
  i) Tindre una altura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu a través del portal d'autoliquidacions de l'Ajuntament d'Alzira:
  https://autoliquidacions.alzira.es/


 • Places

  Nombre de places

  10

  Descripció de les places

  Places en propietat per torn lliure.


 • Documentació / Informació


  SOL·LICITUD
  Cal omplir la sol·licitud electrònica d'admissió a les proves per a la selecció de personal dins del termini, que ha d'incloure la declaració expressa i formal del fet que reuneixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, requisits que han d'acreditar posteriorment en cas que siguen seleccionats. (no esmenable)

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  - El full d'autobaremació de mèrits del concurs, que s'ha d'omplir d'acord amb el model disponible en la seu electrònica. Aquells mèrits que no s'hi indiquen no seran puntuats. (no esmenable).
  - Justificació de l'abonament de la taxa per concurrència a proves selectives descrita en el punt 7 (no serà esmenable el pagament fora de termini).

  COMUNICACIONS.
  - Tota la informació sobre aquesta convocatòria es publicarà en la seu electrònicahttp://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/. Per a consultar-la, cal fer clic en el botó "Serveis" en "Ocupació pública", "Ocupació permanent" i accedir a l'opció: "2. CONVOCADES. PENDENTS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS", i triar la
  convocatòria 02/2019:
  Valencià: http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/ocupacio-publica/personal-de-plantilla
  Castellano: http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/es/empleo-publico/personal-de-plantilla

  TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA.
  Les possibles al·legacions, reclamacions, recursos i notificacions individuals derivades del procés selectiu en totes les fases s'han de realitzar de forma electrònica a través de la carpeta ciutadana, amb identificació electrònica.
  També s'han de realitzar electrònicament les notificacions, a través de la carpeta ciutadana. Si no s'hi ha accedit prèviament, cal registrar-se fent clic en l'opció "Registra't" (dalt, al centre) en:
  https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/regtel.do?formAction=btRegis&
  Seu electrònica http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/, i fer clic en el botó "Administració 24 h":
  - si la intenció és presentar un escrit (reclamació, completar documentació), en "Registre electrònic", a l'esquerra
  "Instància general".
  - si la intenció és consultar la situació d'un escrit (reclamació, completar documentació) en "Registre electrònic" i accedir a l'opció (dalt) "Carpeta privada" per a consultar els escrits i les sol·licituds i rebre les notificacions electròniques.
  En la seu electrònica, s'indicaran les instruccions per a accedir prèviament a l'obertura del termini de presentació de sol·licituds.


 • Lloc de presentació


  http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/es/noticias-rrhh-2/portada


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/es/noticias-rrhh-2/portada


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar