Detall

Agent de policia local. PROCEDIMENT DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL.


 • Descripció

  Agent de policia local. PROCEDIMENT DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL.


 • Organisme

  Busot
  Plaza del Ayuntamiento, 1
  Tel:965699092
  Fax:965699081


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  - Mancar d'antecedents penals.
  - Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  - Tindre com a mínim díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, utilitzar-les.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  - No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants abonaran els drets d'examen en el moment de la presentació de la sol·licitud mitjançant un justificant d'ingrés en el compte núm. ES63 3058 2616 4727 3200 0027 de l'entitat bancària CAJAMAR Caja Rural.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en el procés selectiu han de dirigir-se a l'Alcaldia de la corporació.
  En el moment de la sol·licitud, els i les aspirants han de presentar una declaració expressa i formal en què expressen que reuneixen tots els requisits de la convocatòria referits sempre a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds; aquests hauran d'acreditar-se posteriorment en el cas que siguen seleccionats.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Els i les aspirants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents als de l'Ajuntament de Busot han de remetre una còpia d'aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent: busot@busot.es


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://busot.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar