Detall

Tècnics auxiliars d'Informàtica


 • Descripció

  Tècnics auxiliars d'Informàtica


 • Organisme

  Picanya
  Plaza España, 1
  Tel:961594460
  Fax:961591846


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta dels estats membres de la Unió Europea, o d'aquells estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadors, en els termes que preveu el títol IV de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Haver complit setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa establida per a la funció pública.
  c) Tindre el títol d'FP2, branca Informàtica o Electrònica. Es considerarà equivalent a qualsevol titulació de Formació Professional o universitària de l'àmbit de la informàtica igual o superior a l'exigida. S'acreditarà mitjançant el títol expedit per l'autoritat competent, que certificarà les equivalències.
  d) Estar en possessió del nivell elemental de coneixements de valencià o equivalent.
  e) No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les seues funcions o que les impossibilite.
  f) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Mitjançant la formalització d'autoliquidació amb el model oficial que facilita l'Ajuntament de Picanya en el web www.picanya.org i fer-ne l'ingrés en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal.


 • Documentació / Informació

  El personal aspirant ha de manifestar que compleix tots els requisits exigits en aquestes bases i que es compromet a prestar el jurament o la promesa a què es refereix l'article 58.1.c de la Llei 10/2010, de la Generalitat, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. A més, a les instàncies s'ha d'adjuntar el resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Registre General o en la forma que determine l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.picanya.org/administracio/taulo-d-anuncis/convocatories-llocs-de-treball


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar