Detall

Tècnic d'Administració General


 • Descripció

  Tècnic d'Administració General


 • Organisme

  Nules
  Plaza Mayor, s/n
  Tel:964670001
  Fax:964674931


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases]

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el BOE.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  2. Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Estar en possessió d'una titulació superior universitària oficial en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Economia, en Administració i Direcció d'Empreses, en Ciències Actuarials i Financeres, o equivalent. L'equivalència ha de ser reconeguda per l'Administració competent i ha d'estar degudament acreditada documentalment en aquest sentit pels aspirants.
  4. Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  5. No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  6. Les persones amb discapacitat seran admeses en igualtat de condicions amb els altres participants, sense que s'establisquen exclusions per limitacions psíquiques o físiques excepte en els casos en què siguen incompatibles amb l'acompliment de les tasques o funcions que han de desenvolupar. A aquests efectes, els aspirants amb discapacitat han de presentar una certificació de dictamen favorable que acredite la discapacitat, així com el certificat de compatibilitat expedit pel Centre d'Orientació, Diagnòstic i Tractament dels Serveis Socials de la Conselleria de Benestar Social o per un òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat que acredite la seua capacitat per a exercir les tasques i funcions de les places objecte d'aquesta convocatòria.
  En tot cas, les proves selectives s'han de dur a terme en condicions d'igualtat amb la resta dels aspirants.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  Compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, per a la qual cosa s'ha d'indicar el procés selectiu a què correspon l'ingrés.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Marc del procés d'estabilització i consolidació d'ocupació temporal


 • Documentació / Informació

  a) El model de sol·licitud signat i amb els camps obligatoris degudament omplits.
  b) Fotocòpia del DNI o original del DNI, només en el cas de presentació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules.
  c) Fotocòpia o original només en el cas de presentació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules de la titulació acadèmica exigida en la base 3.e, o certificació que acredite haver realitzat tots els estudis necessaris per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions homologades o equivalents exigides, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  d) La documentació acreditativa d'haver abonat els drets d'examen d'acord amb la base 4.6.


 • Lloc de presentació

  Registre d'aquesta corporació, en horari d'oficina o a través de la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://nules.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: [Bases]

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar