Detall

Operaris/àries de serveis generals (PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ)


 • Descripció

  Operaris/àries de serveis generals (PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ)


 • Organisme

  Santa Pola
  Plaza Constitucion, 1
  Tel:965411100
  Fax:965414651


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) En relació amb la condició de nacionalitat:
  a.1) Tindre la nacionalitat espanyola.
  a.2) Els nacional dels estats membres de la Unió Europea.
  a.3) Els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  a.4) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del Certificat d'Estudis primaris o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent. En el mateix sentit, s'han d'acreditar les corresponents homologacions de l'Administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.
  f) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, segons determina l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil, en la seua redacció aportada en la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Instruccions de l'autoliquidació de la taxa de drets d'examen:
  - En la pàgina WEB www.santapola.es, s'ha d'entrar en la secció TRÀMITS i seleccionar el concepte "autoliquidacions": TAXA DRETS D'EXAMEN.
  - Una vegada dins del formulari, cal omplir totes les dades personals i, en el punt "FETS I RAONS", cal seleccionar
  l'apartat "I7. Personal laboral no definit per una titulació determinada: nivell I i nivell II".
  - En "Aplicació segons", cal seleccionar "--".
  - En la denominació de la plaça, cal indicar: "2 Operaris/àries de serveis generals".
  - Per a finalitzar i obtindre l'imprés, cal fer clic en GENERAR AUTOLIQUIDACIÓ.
  - Una vegada obtingut l'imprés d'autoliquidació, s'ha d'ingressar en qualsevol de les entitats col·laboradores: Caja Rural Central, Banc de Sabadell, CaixaBank, BBVA, Banco Santander, Bankia.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Places de naturalesa laboral, pel torn lliure, vacants en la plantilla de l'Ajuntament de Santa Pola, pertanyents a l'oferta d'ocupació pública de 2018.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en la convocatòria, s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de la Corporació, degudament omplides.
  A aquest efecte, només s'admetrà el model instància sol·licitud que es proposa en l'ANNEX II de les presents bases específiques.

  A la instància s'han d'adjuntar els documents següents:
  - Fotocòpia del DNI, en vigor.
  - Estudis acadèmics requerits d'acord amb el que estableix l'apartat f de la BASE SEGONA.
  - Si escau, Certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (mínim exigible i avaluable per al Grup AP: "Coneixements Orals").
  - Justificant d'haver ingressat en la tresoreria municipal l'import de la taxa per drets d'examen. En el cas d'estar subjectes a les exempcions i bonificacions establides en l'ordenança reguladora de taxes per drets d'examen, han de presentar la documentació acreditativa corresponent.
  - Relació dels mèrits al·legats d'acord amb la BASE SETENA. Perquè es valoren degudament, els candidats han de presentar, juntament amb els mèrits al·legats, un índex amb els documents aportats que incloga la referència a cada un dels apartats descrits en la BASE NOVENA d'aquestes bases. El servei d'RH de l'Ajuntament de Santa Pola facilitarà un model a aquest efecte, que estarà a la disposició dels aspirants en la web municipal "www.santapola.es, secció d'Ocupació pública", dins del termini establit per a la presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015.
  En el cas que la instància es presente en un organisme diferent de l'Ajuntament de Santa Pola, podran remetre un avís d'aquesta circumstància mitjançant el fax (965.41.46.51) dirigit a aquest ajuntament.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.santapola.es/empleo-ayto/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar