Detall

Tècnic mitjà per al Servei de l'Equip Específic d'Atenció a la Infància i Adolescència de serveis socials.


 • Descripció

  Tècnic mitjà per al Servei de l'Equip Específic d'Atenció a la Infància i Adolescència de serveis socials.


 • Organisme

  Santa Pola
  Plaza Constitucion, 1
  Tel:965411100
  Fax:965414651


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  Disposar de formació específica en Teràpia Familiar (mínim de 150 hores).


 • Requisits generals

  a) En relació amb la condició de nacionalitat:
  a.1 Tindre la nacionalitat espanyola.
  a.2 Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  a.3 El cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  a.4 Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacions subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, de què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol universitari de grau en Educació Social, Treball Social, o equivalent, segons l'actual sistema de titulacions universitàries, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  f) No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, segons determina l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil, en la seua redacció aportada en la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.


 • Taxa ordinària

  22,00 €


  Descripció de la taxa

  INSTRUCCIONS DE L'AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE DRETS D'EXAMEN:
  - En la pàgina WEB https://www.santapola.es/?lang=ca, s'ha d'entrar en la secció 'TRÀMITS I GESTIONS MUNICIPALS' i seleccionar el concepte 'Autoliquidacions': TAXA DRETS D'EXAMEN.
  - Una vegada dins del formulari, cal omplir totes les dades personals i, en el punt 'FETS I RAONS', cal seleccionar l''APARTAT I2'.
  Funcionari/ària de grup A2, o laboral fix al nivell VIII, titulació de diplomat/ada o equivalent.
  - En 'Aplicació segons', cal seleccionar 'Borsa de treball'.
  - En la denominació de la plaça, cal indicar: 'Tècnic mitjà E.E.I.A.'
  - Per a finalitzar i obtindre l'imprés, cal fer clic en 'GENERAR AUTOLIQUIDACIÓ'.
  - Una vegada obtingut l'imprés d'autoliquidació, s'ha d'ingressar en qualsevol de les entitats col·laboradores: Caja Rural Central, Banc de Sabadell, CaixaBank, B.B.V. A., Banco Santander, Bankia.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en l'oposició es dirigiran a la Sra. Alcaldessa Presidenta de la Corporació.

  A la instància s'han d'acompanyar els documents següents:
  - Justificant d'haver ingressat en la tresoreria municipal la taxa per drets d'examen. En el cas d'estar subjecte a les exempcions i bonificacions establides en l'ordenança reguladora de taxes per drets d'examen, han de presentar la documentació acreditativa corresponent.
  - Fotocòpia del DNI, en vigor.
  - Titulació acadèmica requerida.
  - Si escau, certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (mínim exigible i avaluable: nivell C1 'Grau mitjá').


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament. També podrà presentar-se en la forma que determine l'article 6.4 de la Llei 39/2015. En el cas que la instància es presente en un organisme diferent de l'Ajuntament de Santa Pola, podran remetre un avís d'aquesta circumstància mitjançant el fax (965.41.46.51) dirigit a aquest ajuntament.
  El procediment per a la presentació d'instàncies, a més del que s'ha mencionat anteriorment, es regularà segons el que disposen les bases genèriques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.santapola.es/empleo-ayto/?lang=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar