Detall

Peó del cementeri


 • Descripció

  Peó del cementeri


 • Organisme

  Pedreguer
  Ayuntamiento, 7
  Tel:965760669
  Fax:965761949


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits generals

  - Nacionalitat espanyola o de qualsevol estat al qual siguen aplicables les condicions de l'art. 57 de la Llei 5/2015. - Haver fet 16 anys, sense excedir els 65.
  - Tindre el títol de Certificat Escolar (o equivalent) o estar en condicions d'obtindre'l en la data d'acabament del termini de presentació d'instàncies.
  - No patir cap malaltia ni tindre defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions pròpies del càrrec.
  - No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
  - Tindre els permisos de conduir vehicles de la classe B.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Els aspirants han de manifestar en la instància que reuneixen totes i cada una de les condiciones exigides en la base segona.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://pedreguer.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar