Detall

Escala tècnica (grup A, subgrup A1). Referència A03/19.


 • Descripció

  Escala tècnica (grup A, subgrup A1). Referència A03/19.


 • Organisme


  Universitat d'Alacant
  Carretera Sant Vicent del Raspeig s.n.
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Tel. 96 590 3400
  Fax 96 590 3464
  Webhttp://www.ua.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  2.1.1. Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional dels estats membres de la Unió Europea o estar inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 de l'article 54 de la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. També hi poden participar els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  2.1.2. Tindre complits els setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  2.1.3 Estar en possessió del títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau o equivalent, o haver abonat els drets per a l'expedició d'aquest. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o l'equivalència.
  2.1.4. Posseir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  2.1.5. No haver sigut separat o separada, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o aquelles pròpies de l'escala objecte de la convocatòria. En cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  2.1.6. No pertànyer a l'escala objecte de la convocatòria.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  En el comprovant s'ha de fer constar el nom, els cognoms i la referència de la convocatòria (A03/19). Aquesta quantitat s'ha d'ingressar en el compte 0081-3191-41-0001027704 (IBAN: ES97) del Banc Sabadell.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exempts del pagament de la taxa establida en el paràgraf anterior:
  a) Els aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Per a obtindre l'exempció, s'ha d'adjuntar la certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, o dels òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite una discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial. Per al gaudi de l'exempció, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite aquesta condició.
  c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de la Generalitat, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta l'acredite l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
  e) Així mateix, estaran exemptes del pagament de la taxa establida en la base 3.2.1 b, les persones inscrites com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Per a obtindre l'exempció, és un requisit que no hagen rebutjat, en aquest termini, cap oferta d'ocupació adequada, ni que s'hagen negat a participar, excepte per causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.
  Bonificació del 50 % de la taxa, els membres de famílies nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria general. Per a obtindre la bonificació, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite aquesta condició.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia del DNI. Les persones que no tinguen nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar-hi han de presentar una fotocòpia del document que n'acredite la nacionalitat i, si escau, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb el qual tinguen aquest vincle. Així mateix, han de presentar una declaració que deixe constància que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l'aspirant viu a costa seua o està a càrrec seu.
  b) Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen, establits en 30 €, per a la qual cosa ha de fer constar en aquest el nom, els cognoms i la referència de la convocatòria (A03/19). Aquesta quantitat s'ha d'ingressar en el compte 0081-3191-41-0001027704 (IBAN: ES97) del Banc Sabadell.


 • Lloc de presentació

  Registre General de la Universitat o en les oficines auxiliars, situades en les secretaries de centre i a la seu d'Alacant.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/actual/oposicions.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar