Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Sagunt/Sagunto
  Autonomia, 2
  Tel:962655858
  Fax:962666233


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxillerat o tècnic o equivalent o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència al títol exigit ha de ser reconeguda per l'administració competent, en cada cas concret, i els aspirants han d'acreditar-la degudament en aquest sentit.
  c) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, del Consell, de 5 d'octubre, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  f) No tindre antecedents penals.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) Comprometre's, mitjançant una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  80,00 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exempts del pagament de la taxa els aspirants que es troben en situació real de desocupació, la qual cosa s'ha d'acreditar de conformitat amb el que estableix l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes que, per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal, es trobe en vigor: s'ha d'acreditar el fet d'estar d'alta com a persona desocupada real en el SEPE o l'organisme oficial d'ocupació de la comunitat autònoma corresponent previst en l'art. 5.1.a de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concurrència als procediments de selecció del personal convocats per l'Ajuntament de Sagunt i els seus organismes autònoms, mitjançant la presentació de la certificació de la situació laboral expedida per l'organisme competent (el SERVEF, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana). En aquest sentit, es fa constar que les certificacions que no reunisquen els requisits indicats, com ara les d'inscripció, renovació (DARDE), beneficiaris de prestació, situació de la demanda, prestació de desocupació, etc., no es tindran en compte a l'efecte de l'exempció, la qual cosa no serà esmenable.


 • Places

  Nombre de places

  3

 • Documentació / Informació

  Justificant d'haver efectuat el pagament dels drets d'examen de conformitat amb l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada d'aquest ajuntament, en la seu electrònica (https://sagunt.sedipualba.es/) o en la forma que determina la legislació sobre procediment administratiu comú vigent.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.aytosagunto.es/es-va/ajuntament/administracion/empleo%20publico/Pagines/OFERTA%20P%C3%9ABLICA%20MUNICIPAL.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar