Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Policia local


 • Descripció

  Policia local


 • Organisme

  Llíber
  Plaza Mayor, 1
  Tel:965730509
  Fax:965732604


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) Mancar d'antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre almenys díhuit anys d'edat i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc, i si cal, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i d'1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  120,00 €


  Descripció de la taxa

  Núm. de compte: ES18 0081 1068 7700 0102 0410


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions.

  U. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, 'Admissió a proves selectives', de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 %.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Gaudiran d'una bonificació del 50 % de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Procediment de consolidació d'ocupació temporal.


 • Documentació / Informació

  - Fotocòpia del DNI.
  - Fotocopia dels permisos de conduir
  - Mèrits fase de concurs
  - Justificant de pagament de la taxa d'examen, que és de 120 € i que ha d'abonar-se en el Banc Sabadell-Cam i al número de compte: ES18 0081 1068 7700 0102 0410, de conformitat amb l'Ordenança fiscal reguladora d'aquesta taxa.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lliber.org/es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar